Назад
13.07.2016 г.

Адресна регистрация

1. Постоянният ти адрес е населено място в България, където e вписан в регистъра на населението всеки гражданин. Той фигурира върху личната карта, задграничния паспорт и други официални документи. Вписва се и в данъчните декларации.

2. Настоящият  адрес е мястото, на което сте (местоживеене – например, студент, настоящ адрес е населеното място и адресът на квартирата/общежитието, където учите).

Двата адреса може да съвпадат. При декларирането на настоящ адрес и регистрирането му по надлежния ред в общината,  всеки има право да извършва  всички действия, които иначе би  се наложило  в общината по постояненен адрес.

ПРОМЯНА НА ПОСТОЯННИЯ  АДРЕС?

3.Нужно е : 1.Документ за самоличност 2. Удостоверение за раждане 3.Документ за собственост върху имота или 4. Договор за ползване на имота за жилищни нужди (д-р за наем например).

5. Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. /Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента/

3.1 Може да не са нужни всички тези документи:  За адресната  регистрация, ако е налице родство по права линия със собственика или ползвателя на имота или  негов съпруг/съпруга, не са необходими документите по т. 3 и т.4., но тогава следва да се представи Удостоверение за граждански брак или Решение за развод (за вдовец/вдовица препис-извлечение от акт за смърт).

3.2 При смяна на постоянния адрес в рамките на едно населено място са достатъчни документите по т. 1, 4, 5, но препоръчително е всички тях за безпроблемната и бърза промяна на постоянния  адрес.

 4. Как? В общината/кметството в избраното  ново населено място или район, На място и попълване лично* и се предават в съответното място (гише): 

4.1 Заявление за изпълнение на услугата;

4.2 Заявление за смяна на постоянен адрес.

4.3 При поискване, се показва и се предават съответните предварително подготвени  документи.

5.С полученото удостоверение, до 30 дни след промяната на постоянния адрес,  до  РПУ за смяна на личната карта и на шофьорската книжка, иначе глоба.

КАК СЕ ПРОМЕНЯ НАСТОЯЩИЯ АДРЕС?

6.  Нужно е - Документ за самоличност, Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (договор за наем например); , както и Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

КЪДЕ? В общината/кметството в избраното  ново населено място или район, На място и попълване лично* с предаване в съответното място (гише): 

6.1 Заявление за изпълнение на услугата;

6.2 Заявление за смяна на настоящ адрес.

7. При поискване, показване и/или предаване съответните предварително подготвени  документи.

8. При промяна на настоящия адрес тово обстоятелство да се заяви в срок от 30 дни,  иначе глоба след срока  от 50 до 300 лв.

9. Броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище.

10.Ако живеете в чужбина, можете да се заяви български постоянен адрес в консулските служби на съответната държава.

11. Всички образци се закупуват от съответното място в общините.

ВАЖНО! При промяна на адрес различен от личната карта задължително да се направи промяна и на личната карта , защото често съдилищата издирват последният ви адрес и то този , който е бил в личната карта. Там изпращат съдебни книжа , които ако не се вземат по време на течащ процес не ви оправдават , че делото се е водило и приключило често във ваша вреда без да имате възможност да се защитите.  

*Попълването и целия процес се осъществява лично, или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно или чрез представяне на нотариално заверена декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР, а за малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение заявяването се извършва от законните им представител.   Източник:

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.