Назад
29.02.2023 г.

Актосъставителят не е длъжен да разяснява възможността да се направят възражения

В рамките на касационно административнонаказателно производство състав на Административен съд – Хасково коментира твърдение на касатора, че не му била обяснена възможността за подаване на възражение. Съдиите посочват, че от съдържанието на процесния АУАН става ясно, че същият е подписан от нарушителя, който изрично вписал, че има възражения. Според магистратите правото на възражение е законодателно уредено в ЗАНН, но законът не вменява задължение на актосъставителя или на административнонаказващия орган устно да указват на нарушителите възможността, която законът им предоставя.

В Решение от 30.12.2022 г. по к. адм. н. д. № 879/2022 г. на Административен съд - Хасково се посочва също, че тази законодателно уредена възможност е изрично възпроизведена в АУАН, препис от който е връчен на нарушителя срещу подпис. В този смисъл фактът, че касационният жалбоподател не се възползвал от предоставеното му от законодателя право, не може да е в тежест на актосъставителя или административнонаказателния орган, респективно не са налице обстоятелства, които да са довели до опорочаване на административнонаказателното производство, а оттам за отмяна на наказателното постановление на процесуално основание.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.