Назад
09.06.2016 г.

Брачен договор

1.С новия Семеен кодекс от 2009 г. вече имате право да сключите брачен договор. Договорът може да бъде сключен преди или по време на брака, като името му е „брачен договор“, независимо от това кога е сключен. Такова нещо като „предбрачен“ договор не съществува.

КАКВИ УГОВОРКИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ В БРАЧНИЯ ДОГОВОР?

- уговорки относно имуществени отношения между съпрузите, относно вещи, които вече са придобити, но може да се промени собствеността им

1.1 Не е допустима уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност. Това означава, че с брачния договор  собственост може да бъде прехвърлена от единия на другия съпруг изцяло или да бъде учредена обикновена съсобственост, но уговорка, че предбрачно имуществено на единия става съпружеска имуществена общност, е нищожна и няма да произведе правно  действие.

2.1 Имуществените отношения на съпрузите могат да бъдат уредени и чрез препращане към някой от законовите режими, например:

“Движимите вещи, закупени по време на брака, стават съпружеска имуществена общност”

“Недвижимите вещи, закупени по време на брака, стават собственост на съпруга, чиито средства са вложени в покупката.”

3.1 Съгласно чл. 37, ал. 1 от Семейния кодекс встъпващите в брак могат да уредят имуществените отношения по между си с брачен договор.

чл.38 СК се предвижда възможност да бъдат уредени правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака; начините на разпореждане и управление с общото имущество; участието на страните в семейните разходи и задължения и т.н.

Така например относно придобиваните по време на брака права са допустими следните уговoрки:

3.1.1  Придобиваните по време на брака движими и недвижими вещи ще бъдат собственост на съпругът, който ги е придобил;

3.1.2 Придобиваните по време на брака движими и недвижими вещи ще бъдат общо притежание на съпрузите при равни дялове или при дялове 2/3 – за съпругът и 1/3- за съпругата;3

3.1.3 Придобиваните по време на брака движими вещи ще бъдат собственост на съпругът, който ги е придобил, а придобиваните недвижимите вещи ще бъдат обща собственост при равни дялове;4

3.1.4  Придобиваните по време на брака движими вещи на стойност до 1000 лева ще бъдат собственост на съпругът, който ги е придобил, а придобите движими и недвижими вещи на стойност над 1000 лева ще бъдат обща собственост при дялове ? – за съпругата и ? – за съпруга.

4. В брачния договор могат да се посoчат мотивите на подобна уговорка – например съпрузите приемат че допринасят за придобитото имущество с относително равни дялове и за това приемат, че всичко придобито ще бъда при равни дялове. Или съпрузите приемат, че приносът на единия от тях в придобиваното имущество е по-голям и за това избират този съпруг да получава по-голям дял от придобитите имущества. Целта на подобна уговорка личи най-ясно при възникнал спор между съпрузите, който спор може да бъде отнесен за решаване от съда. Както всеки един договор, волята на страните, вложена в брачния договор подлежи на тълкуване от съдията – когато страните са посочили мотиви за включването на дадена уговорка, те могат да разчитат в по-голяма степен, че съдията ще даде правилно тълкуване на уговорката.

УГОВОРКИ В БРАЧНИЯ ДОГОВОР ЗА ИМУЩЕСТВО ПРЕДИ БРАКА И ПО ВРЕМЕ НА БРАКА

5. Относно придобитото преди брака имущество страните могат също да включат най-различни и разнообразни уговорки.С брачния договор притежавани от единия съпруг движими или недвижими вещи могат да бъдат прехвърлени на другия съпруг. Това е напълно допустима уговорка, въпреки че прехвърлянето на недвижим имот става с нотариален акт, а формата на брачния договор е по-лека – нотариална заверка на подписите и съдържанието. В случай, че брачния договор се сключва по време на брака и досега имуществените отношения между съпрузите са уреждани от законовия режим на общност, страните могат да прекратят действието на този законов режим, като с брачния договор могат да се разпоредят в полза на другия съпруг с част или с всички от получените дялове от общото имущество. Ето как би могла да изглежда подобна уговорка:

5.1 Страните се съгласяват придобитите по време брака движими и недвижими вещи в режим на съпружеска имуществена общност да преминат в обикновена съсобственост при равни дялове. /В случай, че страните са придобили недвижими имоти, последните следва да бъдат индивидуализирани/

Съпругата прехвърля /безвъзмездно или срещу определена цена/ правото на собственост върху собствената си ? от следния недвижими имот /тук отново е нужна индивидуализация на недвижимия имот/

6. В закона е посочено, че в брачния договор страните могат да уредят участието си в участието си в  разходите и задълженията. Някои автори дори приемат, че страните биха могли да уговорят разделно поемане на задълженията за задоволяване нуждите на семейството и че подобна уговорка би могла да бъде противопоставена на бъдещите кредитори на съпрузите. Допустимостта на подобна уговорка е изключително важно, тъй при законовите режими, съгласно чл. 32, ал. 2 и чл. 36, ал. 2 от СК, съпрузите отговорят солидарно за задълженията, поети за задоволяване нуждите на семейството. Единствено брачния договор позволява да се преодолее тази законовоуредена солидарност между съпрузите.

7. Възможно е също така да се уредят и имуществените последици след прекратяване на брака, като по този начин биха могли да се преодолеят споровете, които често възникват при подялбата на имуществото по време на развода. В такива случай в бракоразводното решение се препраща към сключения брачен договор.

8. Какви уговорки не могат да се правят в брачния договор?

В брачния договор не може да се включат уговорки, които регулират неимуществени отношения, като например:

8.1 кога и колко често брачното ложе ще се ползва по предназначение;

8.2 какво ще бъде поведението към родителите на другия съпруг;

8.3 кой съпруг ще си играе с децата;

8.4 кой съпруг ще разхожда кучето;

8.5 кой съпруг ще върши домакинската работа и др.

9. Брачният договор не е завещание, ето защо не  можe да има клаузи в случай на смърт.Това по същество означава, че уговорки, направени по повод смърт ще бъдат нищожни и няма да породят правно действие. 

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.