Назад
2022-07-26

Членовете на органите на акционерно дружество носят специална отговорност

Отговорността на член на съвет на АД, включително на управителния съвет на АД, за причинените от неговото управление вреди е специална. Това е така, защото тя се носи относно извършването на действия в нарушение на задълженията, произтичащи от договора за управление и пряко от закона, като отговорността е за действия или бездействия, извършени умишлено или небрежно. Трябва да се установят неизпълнението на задълженията, неполагането на дължимата грижа. Възможно е да има изключване на вината, с оглед доказване от члена на управителния съвет, че няма вина за настъпилите вреди. На обезщетяване подлежат вредите, които са в пряка причинно-следствена връзка с неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителния директор.

В конкретния случай, разглеждан от ВКС, в Решение № 60151 от 05.01.2022 г. по т. д. № 2272/2020 г. се приема, че макар и да има реализиране на отговорността на администратор на банка, изпълнителен директор, както и на прокурист, изцяло са приложими и правилата за специалната отговорност на член на орган на АД. Уточнява се, че за реализиране на отговорността на прокуриста трябва да се изследват действията и бездействията, осъществени в качеството му на администратор на банката. Критерий е възлагането, извършено с договора за търговско управление.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.