Назад
12.04.2021 г.

Държавата не може да отнема шофьорски книжки и спира коли от движение за неплатени глоби

Конституционният съд единодушно констатира, че съществуващите в българското право възможности за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство – СУМПС на водач и временно спиране от движение на пътно превозно средство – ППС на собственик всъщност не представляват принудителни административни мерки. Истинската цел на оспорените разпоредби не е формално посочената от законодателя – осигуряване на безопасността на движението по пътищата, а по-лесното събиране на вземанията от глоби. Така прочетени, въпросните разпоредби придобиват характер на санкция за несъществуващо административно нарушение. Обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по принудително събиране на наложените глоби, по никакъв начин не може да бъде основание за фактическо санкциониране на гражданите.

Според Решение № 3 от 23.03.2021 г. на КС на РБ по к. д. № 11 / 2020 г. временното отнемане на СУМПС и временното спиране от движение на ППС на собственик за неплатени глоби противоречат на функциите и целите на принудителните административни мерки и на практика се превръщат в санкция за несъществуващо административно нарушение, което е в противоречие с принципа на правовата държава. С предвидените мерки законодателят заобикаля закона и предвидения в него ред за принудително изпълнение на публичните вземания за глоби, като предвижда санкция за неизпълнение на едно парично задължение, чрез която на практика ограничава упражняването на правото на гражданите да се придвижват свободно по територията на страната, да напускат нейните предели, а при спирането от движение на ППС сериозно засяга и упражняването на правото на собственост. Правото на свободно движение се ограничава до степен на пълното му отнемане, когато прилагането на принудителните административни мерки се извършва на гранично-контролно пропускателните пунктове – ГКПП на България. КС не намира наличие на легитимна цел за налагане на такъв вид ограничения. Също така ограничението на собствеността не се основава на социално оправдана приоритетна защита на каквито и да е други ценности от конституционен порядък. В резултат КС обявява за противоконституционни чл. 171, т. 1, б. „д" и чл. 171, т. 2, б. „к" от Закона за движението по пътищата.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.