Назад
02.03.2021 г.

Държавата защитава правата на гражданите, продали колите си

 За целта парламентът установява, че лице, извършило продажба на регистрирано пътно превозно средство преди 27 декември 2017 г., за което купувачът не е изпълнил задължението си да регистрира придобитото превозно средство в законоустановения срок от придобиването, може в срок до 31 декември 2023 г. да предостави в отдел/сектор Пътна полиция при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи копие на документ, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността на превозното средство. В тези случаи регистрацията на пътното превозно средство се прекратява служебно с отбелязване в автоматизираната информационна система от отдел/сектор Пътна полиция и се вписват данни за приобретателя, номер и/или дата на документа за прехвърляне на собствеността. За прекратяването на регистрацията Пътна полиция издава на прехвърлителя по негово искане удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността на пътното превозно средство и датата на служебното прекратяване на регистрацията. Правилата, въведени със Закона за допълнение на Закона за движението по пътищата, се прилагат и когато собствеността на пътното превозно средство е прехвърлена на лице, което не е български гражданин, или договорът е сключен извън територията на Република България.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.