Декларация за преминаване през КПП по време на извънредно положение - PDF

 

print                                                       ДЕКЛАРАЦИЯ                                                                   Свали PDF    

Аз, долуподписаният/та ……………………………………………………………………………………………………,

                                                                       (собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН………………………………, л.к. № ……………………………………………, издадена от ……………………………….

на ..……………..год., с

постоянен адрес гр./с.……………………………….....................област …………………………………….….,

бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… и

 

настоящ адрес гр./с.………………………………………………………………, област ………………………………………..,

бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……

 

                                                               ДЕКЛАРИРАМ:

 

  1. Живея на следния адрес гр./с.………………………………..................област …………………………,

(Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или

 

бул./ул. …………………………………………..№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……

настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)

 

  1. Местоработата ми  се намира на адрес гр./с.………………………………..................... област …………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№………………………………………………

 

  1.  Работя в/за …………………………………………….…………………………………………………………………….,

(наименование на юридическото или физическото лице, за което деклараторът работи)

 

  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност)

 

  1. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място, в което се намира адресът, на който живея или работя са: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването - здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. настоящия или постоянен адрес или други причини)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

 

 

        Дата на деклариране:…………………………ДЕКЛАРАТОР: (……………………………………………………………………….)

     подпис на декларатора

          собствено, бащино и фамилно име