Назад
01.07.2016 г.

Делба. Доброволна делба

Няма законоустановен срок, в който да се упражн това право – днес, утре или след 10 години. Законът обаче поставя някои изисквания към извършването на делбата:

ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА

I.В делбата трябва да участват абсолютно всички съсобственици , иначе е нищожна.

1.Не може да подели нива на части по-малко от 3 дка;

2.Не може да се подели ливада на части по-малки от 2 дка;

3.Не може да подели лозе или овощна градина на части по-малки от 1 дка. т.е. ако попадаме в някоя от тези хипотези имаме два варианта: или един от нас да изкупи дяловете на другите, или да продадем имота и да си разделим парите;

4.Ако се дели урегулиран поземлен имот (това ще рече, че имотът е в регулация) трябва да се съобрази с минималните изисквания за площ, установени от закона в зависимост от това къде се намира УПИ-то.

5 . Ако недвижимият имот е жилище, за да е възможна делбата всяко едно от жилищата след делбата трябва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него.

II.  Има следните изисквания при  ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА :

0. По отношение на лицата, които участват:

1.Трябва да участват всички съсобственици, иначе делбата е нищожна;

2.Ако някой от съсобствениците е недееспособен (малолетен, непълнолетен или поставен под запрещение)или отсъстващ, то ще е необходимо предварително разрешение от районния съд;

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЛБАТА 

III.По отношение на извършването на самата делба:

1. имотите след подялбата трябва да отговарят на законовите изисквания за съответния вид имот, цитирани по-горе.

2.всички съсобственици се споразумяват и подготвят договор, където се описва подробно имота и кой  каква част от него получава, като ако имотът реално не е поделяем, но въпреки това има воля за това или пък някой от съсобствениците иска своя дял в пари, в договора може да се уговори и че един или няколко от съсобствениците ще изкупят дела на друг съсобственик;

3.подготвят се необходимите за изповядане на сделката документи: нотариален акт, удостоверение за наследници, удостоверение за данъчна оценка, скица, ако делим земя, утвърден архитуктурен проект, представящ реалното разделяне на имот след делбата;

4. С договора и другите документите при нотариус, който заверява подписите , тъй като по закон доброволната делба трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Предимствата на този вид делба са, че в сравнение със съдебната делба, излиза много по-евтино и се запазва  “добрия тон” в отношенията с роднините.

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.