Назад
22.06.2017 г..

Действия без представителна власт в търговското право

Една търговска сделка , както и всяка сделка може да се сключи било лично, било чрез представител . В последният случай представителя трябва да има представителна власт, която произтича от закона или по силата на упълномощителната сделка. Възможно е обаче някой да действа като представител, без да има представителна власт. Ако изобщо липсва такава власт, лицето е мним представител. В случай, че лицето има представителна власт, но е излязло извън пределите й, явлението се означава като превишаване пределите на представителна власт. И в двата случая извършеното не произвежда правни последици за мнимо представлявания – тя е нищожна. Възможно е обаче мнимо представлявания да потвърди така сключената сделка /чл.42 ЗЗД/ Възможността за заздравяване на сделката чрез потвърждение я квалифицира като висящо недействителна. За потвърждението се изисква същата форма, която е предвидена за упълномощаването за сключването на договора.

СКЛЮЧЕНАТА СДЕЛКА В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО, МАКАР И БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ, Е ДЕЙСТВИТЕЛНА

 В Търговското право нещата в известен смисъл са обърнати/чл.301 ТЗ/. Търговският закон установява презумпцията , че при действия без представителна власт, търговецът е потвърдил действията , ако не се противопостави веднага след узнаването му. По този начин търговският оборот се рационализира. Сключената сделка , макар без представителна власт , е действителна. Ако иска да я лиши от правно действие , търговецът изрично трябва да се противопостави веднага след узнаването, че е сключена сделка от негово име. В противен случай , той губи тази възможност и така сключената сделка ще го обвърже окончателно. 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.