Назад
05.05.2020 г.

Дисциплинарна отговорност по трудово правоотношение

1.Дисциплинарната отговорност е самостоятелен вид юридичека отговорност/наред с наказателната , административнонаказателната и гражданската/. Като всяка юридическа отговорност тя се изразява в настъпване на определени неблагоприятни последици за нарушителя.  Спецификата на тази вид отговорност се изразява в следното:

1.1 Дисциплинарната отговорност е лична - засяга личността. Не е правовъзстановяваща като гражданската. 

1.2 Тя се налага само за дисциплинарни нарушения- нарушения на трудовата дисциплина /съставите са изброени в чл.187 от Кодекса на Труда/ 

1.3 Налага се от работодателя - той е дисциплинарнонаказващ орган

1.4 Налага се в специално дисциплинарно производство. 

2. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ   - чл.188 от Кодекса на труда

Чрез тях се реализира дисциплинарната отговорност 

2.1 Забележка

2.2 Предупреждение за уволнение

2.3 Уволнение

3. СРОКОВЕ ЗА НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА ОТГОВОРНОСТ 

2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от откриването му.  Сроковете са приклузивни . Спират да текат, когато работникът е в отпуск, както и докато стачката в която е участвал не бъде призната за незаконна. 

4. ФАЗИ НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА ОТГОВОРНОСТ

4.1  Установяване на факта на нарушението - от работодателя. Трябва да събере доказателства и задължително да изслуша работника или да приеме писмени обяснения и да събере и оцени посочените доказателсва/чл.193 ал.1 КТ/ - съдът отменя заповедта на това основание, без да разглежда делото по същество/

4.2  Определяне/избор/ вида на дисциплинарното наказание - от работодателя /тежест на нарушението, обстоятелства при които е извършено, както и поведението на нарушителя - чл.189 ал.1 КТ/

4.3 Издаване на заповед за Дисциплинарна отговорност - от работодателя , в писмена форма за действителност и с определени реквизити - чл.195 ал.1 КТ 

4.3.1 Името на нарушителя

4.3.2 Нарушението

4.3.3 Времето на извършването

4.3.4 Мотиви на заповедта

4.3.5 Видът на наказанието

4.3.6 Законното основание

5. ВРЪЧВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА ЗА ДИСЦИПЛИНАРНО НАКАЗАНИЕ

На ръка или по пощата с обратна разписка.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.