Назад
20.06.2017 г.

Договор за консигнация

Договорът за консигнация няма изрична правна уредба, но е разпространен в практиката. Всъщност консигнацията не е друго освен разновидност на комисиония договор. 

По силата на договора за консигнация консигнатът/доверителя/предава на консигтнатора/комисионер/ стока/в негов склад или магазин/, за да я продава от свое име, но за сметка на консигнанта в течение на определен срок срещу възнаграждение. От даденото определение става ясно , че договорът за консигнация има родовите признаци на комисионния договор:

ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ - ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Предмет на договора е сключването на сделки – изпълнителни сделки

2. Изпълнителните сделки се сключват от свое име, от името на консигнатора , но за чужда сметка – за сметка на консигнанта

3. Между страните възникват правоотношения по учредителна, по изпънителна и по отчетна сделка

4.Консигнантът дължи възнаграждение – комисионна , по правило като процент от цената на изпълнителната сделка

5. Наред с общите черти с комисионния договор консигнацията разкрива и следните отлики:

6. Консигнационния договор има за предмет само продажба на стоки, а не сключването на други изпълнителни сделки

7. Стоката се предава на консигнатора в неговия магазин или склад

 8. Договорът се сключва като срочен

Наред с правата и задълженията , които са присъщи на рода, комисионния договор, между страните по договора за консигнация обикновено се уговарят някои специфични права и задължения , а именно:

8.1 Овластяване на консигнатора с изключително право да продава в определен район стоките, предмет на договора.

8.2 Задължение на консигнатора да не продава други стоки от същия вид по време на действие на договора. 

8.3 Определяне на срокове и начин за отчитане на продадените стоки.

8.4 Задължение на консигната да приеме обратно непродадената от консигнатора стока след изтичане на срока и други.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.