ДОГОВОР ЗА СПОНСОРСТВО 

 

I.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОГОВОР ЗА СПОНСОРСТВО

Договорът за спонсорство няма изрична правна уредба, но е широко разпространен в практиката. Договорът за спонсорство най-общо би могъл да се дефинира като договор, по силата на който спонсорираното лице получава икономическа помощ от спонсора за реализиране на спортна, културна, научна или друг вид дейност, срещу което се задължава да рекламира спонсора като популяризира неговото име, търговска марка, дейността или продуктите му. Спонсорството може да е насочено и към подпомагане на конкретно мероприятие, например: концерт, изложба, спортно състезание, издаване на литературно произведение и т. н.

В действащото законодателство се срещат различни определения на понятието "спонсорство" с оглед материята, която се урежда в съответните нормативни актове (виж чл. 74, ал. 2 Закон за радиото и телевизията - ЗРТ, § 1, т. 12 ДР - Закон за физическото възпитание и спорта - ЗФВС, § 1, т. 34 ДР Закон за тютюна , тютюневите и свързаните с тях изделия - ЗТТСТИ).

II. СЪЩНОСТ НА ДОГОВОРА ЗА СПОНСОРСТВО

Страни по договора за спонсорство са лицето, което предоставя икономическа помощ на друг субект за подпомагане на определена дейност или мероприятие – спонсор, и лицето, което се задължава в замяна да съдейства за рекламиране на спонсора – спонсориран. Спонсор може да бъде юридическо лице (на практика най-често спонсорите са различни асоциации, фондации, банки, търговски дружества) или пълнолетно физическо лице. Непълнолетните лица могат да бъдат спонсорирани, но не могат да бъдат спонсори (арг. от чл. 130, ал. 4 СК).

Спонсориран може да е както физическо лице, така и юридическо лице.

Договорът за спонсорство е сключен с постигане на съгласие между страните, което не е необходимо да бъде облечено в писмена форма за действителност. Писмената форма е необходима с оглед доказване пред съда на договори за спонсорство на стойност над 5000 лева, за които съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 3 ГПК свидетелските показания са недопустими.

С оглед на това, че липсва изрична правна уредба на договора за спонсорство, страните по него сами определят своите права и задължения, доколкото не противоречат на повелителните норми на закона и на добрите нрави. Обикновено със сключване на договор за спонсорство спонсорът се задължава да предостави икономическа помощ на спонсорираното лице за реализиране на определена дейност или мероприятие, а спонсорираният поема задължение да рекламира и популяризира името (фирмата), дейността или продуктите на спонсора. При всички случаи насрещната престация, която дължи спонсорираното лице, е имуществено нееквивалентна на предоставената от спонсора икономическа помощ.

 

 

БЛАНКА/ОБРАЗЕЦ - ДОГОВОР ЗА СПОНСОРСТВО

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист.  Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й .