Назад
22.01.2021 г.

Издръжката на дете може да се плати предварително

Върховните съдии постановяват в свое решение чe , правото на детето да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално развитие като индивид (във физически, умствен, нравствен, социален и всеки друг аспект) законът обвързва със задължението на родителя да се грижи за това развитие, като осигурява необходимите условия и средства за личния му живот, образованието и запазването на личните му и имуществени интереси. За родителя тези задължения възникват с раждането на детето, щом произходът е установен. Правото на издръжка принадлежи на детето, а не на родителя, комуто са предоставени за упражняване родителските права. Задължението за издръжка на ненавършилите пълнолетие лица по принцип има безусловен характер. Размерът на издръжката се определя от нуждите на детето и възможностите на родителя да я дава, при законоустановен минимален размер на издръжката. При разпределяне на пълния за нуждите на детето размер на издръжката между двамата родители съобразно възможностите им, се вземат предвид грижите и издръжката в натура, която се предоставя от родителя, упражняващ родителските права.

ВКС напомня също че задължението за издръжка е за периодично плащане и по закон тя се плаща всеки месец и този срок е установен в интерес и на двете страни, но най-вече на този на детето да получи своевременно необходимите средства за живота си.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Не съществува и забрана за длъжника да изпълни предварително, но това изпълнение, след изчерпване на предварително заплатената сума съобразно дължимите месечни вноски, не го освобождава от задължението му да плаща и занапред периодично средства за ненавършилото пълнолетие дете“.   Източник: 

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.