Назад
26.05.2017 г.

Изпълнителен лист срещу длъжник

Изпълнителният лист е официален документ, издаден от съда, с който се удостоверява, че посоченият в него кредитор може да иска принудително изпълнение на посоченото изпълняемо право срещу посочения длъжник. Едновременно с това се разпорежда на съдебен изпълнител (държавен или частен) да предприеме изпълнителни действия, поискани от кредитора.

Всеки гражданин може да се озове в ролята на длъжник в хода на различен тип правни взаимоотношения. Когато изтече предварително уговореният срок за връщане на дълг или периодичността на връщане е нарушена, т.е. при забавяне на издължаването кредиторът след преговори с длъжника, а понякога и без преговори се насочва към съда, за да поиска неговото съдействие да се уреди проблемът с неизплатения дълг. Законодателството дава възможност за снабдяване на кредитора с изпълнителен лист без участието на длъжника в процеса, по реда на заповедното производство въз основа на представени документи. Такива могат да са запис на заповед, нотариално заверено споразумение, ипотека, нотариален акт, извлечение от счетоводните книги на банка и др.

Изпълнителният лист се издава на кредитора, като препис от него не се връчва на длъжника,т.е. длъжник може да бъде осъден и без да разбере. Например, ако е изтеглен кредит от банка и не бива обслужван, той става предсрочно изискуем и банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение само въз основа на извлечението от счетоводните книги. В този случай длъжникът узнава, че е осъден, едва след като делото отиде при съдебен изпълнител. Също така, ако са подписани запис на заповед, нотариално заверено споразумение, ипотека, нотариален акт и др., може да се поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист само въз основа на тези документи.

ДУБЛИКАТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ - чл.409 ГПК

Може да се издаде при изгубване или унищожаване на Изпълнителен лист - по специално производство . Компетентен е съдът, издал първоначалния ИЛ. Производството започва с писмена молба, която се връчва на длъжника и въпросът се решава в открито заседание след изслушване на страните. Молителят трябва да докаже изгубването или унищожаването на ИЛ и да представи изпълнително основание. Длъжника може  да се защитава, като оспорва условията за издаване на дубликат, но и като възразява че дългът е погасен. Съдът се прозинася с определение, което подлежи на обжалване по общия ред за обжалване на решението и се ползва със сила на присъдено нещо. Обективния обхват на сила на присъдено нещо е ограничено съобразно възраженията, с които длъжника може да оспорва изпълняемото право в това производство. Ако съдът уважи молбата за дубликат, издава се нов ИЛ, върху който се отбелязва , че е дубликат.

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ОТ ЧСИ

След като кредиторът се сдобие с надлежен съдебен акт, той подава молба за образуване на изпълнително дело при частен съдебен изпълнител, който има точно регламентирани права и задължения, които водят до удовлетворяването на кредитора, т.е. до връщане на дължимото. Съдебният изпълнител има право да иска съдействие от всички държавни органи, длъжностни лица и организации, да прави справки и получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи, нужни за изпълнителния процес. Частният съдебен изпълнител връчва различни призовки и книжа във връзка с образувани при него изпълнителни дела.
По искане на заинтересованите страни частният съдебен изпълнител може да посредничи за постигане на спогодба между тях.
При изпълнение на задълженията си частният съдебен изпълнител е независим и се подчинява само на закона. Той не може да откаже извършването на изпълнителни действия освен в изрично посочените в закона случаи. Съдебният изпълнител няма право да извършва изпълнителни действия, без да му е представен надлежен титул - изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. Частният съдебен изпълнител изпраща различни видове известия в зависимост от нуждите на изпълнителното дело. Известията са покана за доброволно изпълнение по влязло в сила съдебно или арбитражно решение, уведомления в хода на изпълнителното дело – за запор, за възбрана, за разпределение на суми, за опис, за продажба, за въвод и други съобщения.

Колкото по-бързо след получаването на известието длъжникът погаси дълга, толкова по-малко ще бъдат неговите разходи, свързани с изпълнителното производство. Всеки длъжник трябва да знае и още нещо. Много е важно регистрираният в Общината постоянен и настоящ адрес да са актуални. Ако се окаже, че длъжникът не пребивава на адреса или няма лице, което се съгласи да получи за него съобщението, съобразно чл. 47 от ГПК се залепя уведомление на входната врата и съобщението се смята за връчено след изтичане на 14 дни. Това практически дава възможност да ви осъдят, без да разберете. Същото важи и за търговците и юридическите лица.

Връчването на всички съобщения и призовки за съдебните производства, включително и по изпълнителните дела спрямо търговци и юридически лица, които са вписани в съответния регистър, става на последния посочен в регистъра адрес. Ако лицето е напуснало адреса, без да е вписало в регистъра новия си адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за редовно връчени. Това е причината немалко съдебни решения и заповеди за изпълнение да влязат в сила, без длъжникът изобщо да е разбрал, че се водят такива производства срещу него.

Вариантът да се погаси задължението по образувано изпълнително дело е да се изплати дължимото директно на взискателя/кредитора или чрез съдебния изпълнител.

Ако длъжникът своевременно и доброволно е изплатил целия дълг на взискателя преди образуване на изпълнителното дело, но частният съдебен изпълнител е образувал изпълнително дело, изпратил е призовка за доброволно изпълнение, длъжникът трябва незабавно да се свърже с него и да представи надлежно заверена разписка от кредитора, писмо от банка (платежно нареждане или вносна бележка), от които се вижда, че сумата по изпълнителния лист е платена или внесена на сметка на взискателя преди образуване на изпълнителното производство. В такъв случай изпълнителното производство ще бъде прекратено и всички направени разноски ще са за сметка на взискателя.

Но ако длъжникът погаси задължението си след датата на образуване на изпълнителното производство, той ще дължи освен дълга и направените разноски по делото. Ако обаче длъжникът не предприема действия по погасяване на дълга, съдебният изпълнител има механизми за принудително събиране на дължимото. Законът не само позволява, а и задължава едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение частният съдебен изпълнител да изпрати и запорното съобщение до всяко трето лице, от което длъжникът има вземане, напр. работодател, банка, в която длъжникът има средства, и др.

Запорът на трудово възнаграждение, банкова сметка или пенсия е само една обезпечителна мярка да се гарантира вземането. За нея не е необходимо предупреждение. Така или иначе това обезпечение може да е само до размера на документираното в съдебния акт вземане.
Месечното трудово възнаграждение се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

Ако производството по издаване на изпълнителен лист е въз основа на заповедно производство по чл. 410 от ГПК, поканата за доброволно изпълнение се смята за връчена от съда и съдебният изпълнител може незабавно да предприема изпълнителни действия – запори, възбрани, описи и др. Всеки, който възпрепятства действията на частния съдебен изпълнител, носи наказателна отговорност лишаване от свобода до пет години или глоба до две хиляди лева.

Освен върху банкови сметки и трудови възнаграждения изпълнението може да бъде насочено и към движимо и недвижимо имущество на длъжника.Законът предвижда списък на вещи на физически лица, към които не може да бъде насочено удовлетворяването на кредитора. Ако длъжникът няма възможност веднага да погаси задължението по заведеното изпълнително дело изцяло, трябва да се свърже с частния съдебен изпълнител и да обясни ситуацията, както и да предложи разумен погасителен план. За сключване на споразумение относно изплащането на дълга трябва да се постигне съответстваща договореност с взискателя, тъй като без съгласието му частният съдебен изпълнител няма право да одобрява погасителен план за задължението.

Ако се постигне договореност за погасителен план на задължението с взискателя, то се представя на частния съдебен изпълнител и той ще се основава на него при последващото погасяване на дълга. Законът дава възможност на физическите лица да се възползват от правото да внасят дължима от тях сума както следва: 20% от целия дълг и след това по 10% от задължението всеки месец до окончателното му изплащане, като по време на плащането частният съдебен изпълнител спира принудителното изпълнение. Това разсрочване обаче не важи за юридическите лица, както и в случаите, когато принудителното изпълнение е насочено срещу заложени или ипотекирани в полза на кредитора вещи.        СВАЛИ МОЛБА ИЗПЪЛНИТЕЛН ЛИСТ  ТУК

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.