Назад
08.10.2019 г.

Как се погасяват финансовите задължения чрез опрощаване

Опрощаването по чл. 98, т. 12 от Конституцията се дава от президента с указ, който е индивидуален за всяко конкретно лице. То е правомощие само на президента на републиката и не може да се делегира на вицепрезидента или други лица. Нещо повече, то не се извършва служебно, а само след молба за опрощаване на конкретно задължение, отправена до президента от името на длъжника. За целта към президента съществува комисия – Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания, която събира информация за всеки отделен случай и му предлага решение. С последното президентът не е ангажиран, защото действа при оперативна самостоятелност. На опрощаване подлежат само публичните вземания по чл. 162 от ДОПК във връзка с чл. 168, т. 4 от ДОПК, които са ликвидни и изискуеми. В същото време в теорията се посочва, че е необходимо да се създаде на законово ниво нова уредба на производството, по реда на което президентът упражнява своето правомощие да опрощава държавни вземания съгласно чл. 98, т. 12 от КРБ. Изтъква се още, че по този начин ще се преодолее една празнота в действащото законодателство и ще се въведат граници и правила за упражняване на правомощието за опрощаване.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.