Назад
18.08.2021 г.

Как се предявява иск за вреди от лекарска грешка?

Състав на ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД е сезиран с въпрос, касаещ съдържанието на исковата молба при предявен иск за присъждане на обезщетение за вреди, причинени в резултат на оказана медицинска помощ в нарушение на установените медицински стандарти. Съдът посочва, че когато ищецът претендира вреди в резултат на лекарска грешка, неговото задължение по чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК да изложи обстоятелствата, на които се основава иска, не следва да се тълкува буквално. Това е така, защото се касае до специализирана медицинска материя, във връзка с която ищецът обичайно не разполага с точни познания, поради което не може да се очаква от него да е прецизен при обосновката и оценката на всички настъпили факти и обстоятелства. С оглед на това, в Решение № 117 от 25.06.2021 г. по гр. д. № 3773/2020 г. се приема, че когато ищецът е описал конкретното вредоносно събитие, свързано с предприетата медицинска интервенция и настъпилите последици за здравословното му състояние и е ангажирал доказателства за тяхното установяване, не може да се приеме, че в претенцията му не е включено конкретно негативно изменение и това да е повод за отхвърляне на иска за вреди за съответстващата му част. Основанието на иска са фактите, с които ищецът свързва възникването и съществуването на спорното право, чиято защита търси.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.