Назад
24.10.2021 г.

Как се решава въпросът за нищожните решения в етажната собственост?

Етажната собственост, която не е учредила сдружение за управление, т.е. не е персонифицирана, се управлява от общото събрание на етажните собственици, респективно на етажните собственици и обитателите, чрез взетите от него решения. За разлика от нищожността на сделките, на която може да се позове всяка страна и заинтересовано лице безсрочно, контролът за законосъобразност на решенията на етажната собственост е съдебен, ограничен е със срок за предявяване на иска, който като процесуален е преклузивен и тече от узнаването на решението, извършено по реда за уведомяването за събранието. Ограничена е активната процесуална легитимация, като е предоставена такава само на собствениците на обекти от етажната собственост. Правомощията на съда са ясно дефинирани. Отмяната на решението на етажната собственост може да се иска при нарушаване на процедурата и при неспазване на императивни правни норми. Предмет на отмяна могат да бъдат само позитивни решения, т.е. такива, с които е прието позитивно решение. Не подлежат на отмяна решенията, с които се отхвърля предложение, тъй като съдът не може да вземе решение вместо общото събрание.

В правната литература се поддържа, че предвиденият специален ред за атакуване на незаконосъобразните решения на ОСЕС не регулира (ограничава) и ням а за цел да регулира (ограничава) правните средства за защита нито на етажните собственици, нито на трети лица срещу решенията на ОСЕС и на СОС, които излизат извън очертаните от закона граници на приложимост на режима на ЕС. Добавя се, че безусловното и нечувствително към детайлите прилагане на „правилото за саниране“ би могло да доведе до абсурдни резултати, в които етажните собственици да бъдат задължени например да заплатят огромни по своя размер (но приети на ОСЕС) парични суми за закупуването на самостоятелни обекти за сметка на ЕС, но от името и в полза на трети лица, без това закупуване да представлява действие по управление на ЕС, с каквито действия е натоварено ОСЕС (СОС).

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.