Назад
06.08.2019 г.

Каква е отговорността при неправомерно използване на СРС

Състав на ВКС посочва, че държавата отговаря за вредите от незаконосъобразно използване на специалните разузнавателни средства не само когато те са прилагани без разрешение от компетентния орган, но и когато такова разрешение е издадено. На първо място, тези вреди са част от вредите от неоснователно обвинение, дори разрешението да е било надлежно. На второ място, държавата отговаря и когато разрешението е издадено, без да са налице законовите предпоставки за това: за разследването на престъпление, за които не е допустимо използването на специални разузнавателни средства, искането е от ненадлежен орган или няма изискуемото от чл. 14 ЗСРС съдържание. Държавата не отговаря за вреди поради издаването на разрешение за ползване на специални разузнавателни средства, когато искането за разрешаването им е надлежно, тъй като съдът по иска за обезщетение не може да проверява вътрешното убеждение на органа по разрешаването, като обоснована на надлежно събрани доказателства увереност. Без значение за основанието на иска са и обстоятелствата, дали гражданинът е знаел, само е подозирал, или не е имал никаква представа за неправомерното прилагане спрямо него на специални разузнавателни средства. В Решение № 166 от 03.08.2018 г. по гр. д. № 4454/2017 г. се приема, че омерзението и другите негативни душевни състояния, свързани с нарушаването на личната му сфера при узнаването за неправомерната намеса, са неизбежни.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.