Назад
16.12.2020 г.

Кой е собственик на нова постройка в съсобствено на няколко лица дворно място?

Състав на Върховен Касационен Съд /ВКС/ е сезиран с въпроса: Чия собственост става новопостроена постройка в съсобствено на няколко лица дворно място, в което има две сгради, в които има обекти на собственост на различни лица, без някой от съсобствениците на дворното място да е учредил право на строеж за постройката на останалите и ако постройката е свързана с част от несамостоятелните обслужващи помещения в една от сградите? В своето Решение № 58 от 05.08.2020 г. по гр. д. № 2189/2019 г. върховните магистрати приемат, че новопостроена постройка в съсобствено на няколко лица дворно място, в което има две сгради, в които има обекти на собственост на различни лица, без някой от съсобствениците на дворното място да е учредил право на строеж за постройката и ако постройката е свързана с част от несамостоятелните обслужващи помещения в една от сградите, става собственост на съсобствениците на дворното място при същото съотношение на дяловете, което имат от дворното място на основание чл. 92 ЗС, по силата на приращението. Ако тази постройка не представлява самостоятелен обект на собственост, тя е принадлежност към дворното място. В този случай обстоятелството, че постройката е свързана с част от несамостоятелните обслужващи помещения в една от сградите, чрез железобетонна конструкция, покриваща част от двора между постройката и сградата, не води до присъединяването й към тях по смисъла на чл. 97 ЗС, тъй като свързването не превръща постройката в двора в обслужващо помещение на обслужващите помещения в една от сградите, които не са самостоятелен обект на собственост. Ако не се иска премахването на новопостроената постройка в двора, изградена без съсобствениците на обекти в двете сгради, построени в общото дворно място, да са си учредили взаимно право на строеж, то е достатъчно тя да бъде отделена от обслужващите помещения на една от сградите чрез преустройство, с което всяка от долепените постройки да бъде обособена като самостоятелна. 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.