Назад
20.11.2022 г.

КС отказва да тълкува конституционни ограничения за гласуване

Съдиите разглеждат искане от страна на правителството за тълкуване, чрез което да се преодолеят установените от Европейския съд по правата на човека недостатъци в конституционното право на България, предвиждащи забрана за гласуване на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода. Съдът отклонява искането и прекратява делото. Сред част от аргументите са, че разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Конституцията - "Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа"., чието тълкуване се иска, има само един възможен прочит и това се признава и от ЕСПЧ. Съдът в Страсбург отбелязва, че автоматичната забрана за поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода да упражняват активно избирателно право е „недвусмислена и категорична и произтича пряко от Конституцията“. Министерският съвет не излага аргументи за неяснота или неопределеност на нормативното съдържание на тази конституционна разпоредба и се позовава също така на позицията на ЕСПЧ за категоричност на конституционната забрана, установена в чл. 42, ал. 1 от Основния закон, без да отбелязва констатираната от ЕСПЧ недвусмисленост.

Според Определение № 8 от 18.10.2022 г. на КС на РБ по к.д. № 15/2022 г. преодоляването на „недостатъците“ в разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Конституцията, установени в практиката на ЕСПЧ, не може да бъде осъществено от Конституционния съд чрез даване на задължително тълкуване на тази конституционна разпоредба, за която самият искател твърди, че е пределно ясна – представлява „категорична забрана“. Конституционноправен способ за преодоляване на евентуално противоречие между конституционна разпоредба и разпоредба от един ратифициран, обнародван и влязъл в сила международен договор, който става част от обективното право на страната, е изменение на Конституцията по установения за това ред. При тълкуване на ясна и непротиворечива разпоредба КС би се превърнал в „позитивен законодател“.

В друго свое Определение № 7 от 18.10.2022 г. на КС на РБ по к.д. № 16/2022 г. съдиите констатират отпадане на предмета на делото, в което МС иска обявяване противоконституционност на § 22 от ПЗР на ЗИДЗДРБ за 2022 г. – ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г., тъй като след 31 август 2022 г. тази разпоредба вече не е действащо право.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.