Назад
08.07.2016 г.

Лични документи

По смисъла на българския закон личните документи са документи за самоличност (лична карта, международен паспорт и др.), свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка), както и документи за пребиваване (такива например ще трябва да се издадат, на чужденец, който продължително пребивава в Република България).

КОЙ ИМА ПРАВО ДА ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА НА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ?

Проверка на личните  документи могат да извършват единствено компетентните длъжностни лица, определени със закон, като в този случай трябва да се  удостовери  личността на проверявания. В противен случай следва наказание с глоба от 50 до 300 лв. Изброяването по-долу е неизчерпателно:

1. На първо място право на проверка имат органите на полицията. Те осъществяват правомощията си в униформено облекло и със следните отличителни знаци към него: пагони, емблема с името на съответното полицейско звено, както и надпис МВР, нагръден знак с името на съответната структура, изписано на български и английски език, а на гърба светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. Освен това полицаите удостоверяват това си качеството със служебна карта, като на лицевата й страна се отбелязват трите имена на български език и категорията на служителя, а на гърба е изобразен почетният знак на МВР и е отпечатан текстът на чл. 5 от Закона за МВР: Министерството на вътрешните работи осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица.

В случай че полицаят е в цивилно облекло, след съответната легитимация той също има право на проверка на личните документи.

2. Полицаите могат да проверят лични документи, за да установят самоличността в няколко конкретни случая:

2.1 ако има данни за извършване на престъпление или друго нарушение на обществения ред;

2.2 когато това е необходимо при разследване и разкриване на престъпление;

2.3 при осъществяване на контрол по редовността на документите  и пребиваването в страната;

2.4 когато се преминава  през контролен пункт, организиран от полицията.

3. Съществуват случаи, посочени в закона, когато проверката на личните  документи може да се извърши и от други органи и лица. Така например контролът за спазване на пропусквателния режим в обекти на Министерството на отбраната и Българската армия се осъществява от „Военна полиция”.  „Военна полиция” осъществява правомощията си  в случай :

3.1 на военнослужещ или цивилен служител от Министерство на отбраната или от Българската армия;

3.2 на съучастник  в престъпление на лице от гореспоменатата категория;

3.3 подготвяне, извършване или участие в самото  престъпление или друго правонарушение на територията на обекти на Министерство на отбраната или Българската армия и др.

3.4 В тези случаи е възможно призоваването да е  писмено , за да бъде извършена проверка за установяване на самоличността  чрез представяне на личните документи.  Подобно на органите на МВР, органите на „Военна полиция” също  се легитимират със служебна карта.

4. При влизане или излизане от охраняван частен обект (зала, стадион, дискотека и др.) охранителите изискват  спазването на установения пропусквателен режим, като могат да проверят личните документи на проверяваното лице . Проверката трябва да се извърши по начин, който не уронва честта и достойнството. Трябва да се отбележи, че частната охранителна дейност се извършва само след получаване на лиценз. При упражняване на дейността си частните охранители носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.

5. Проверка на лични документи извършват и служителите на Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието при организирането и осъществяването на охраната на съдебните сгради.

6. И не на последно място – право на проверка на личните документи (отново с цел установяване на самоличността) имат контролните органи от Център за градска мобилност – гр. София. Те черпят това тяхно правомощие от Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична Община . Съгласно разпоредбите й нередовен пътник в градски транспорт е длъжен при констатирано нарушение да представи личната карта за проверка, както и за съответното съставяне на административен акт за нарушение.

КАКВО СЕ СЛУЧВА , ПРИ  НЕПРЕДСТАВЯНЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ? 

В случай  на непредставяне лични документи на полицията (или длъжностните лица по т.6) и не може да се установи самоличността на нарушителя  , е възможно  задържане, но за не повече от 24 часа. При неизпълнение на  разпорежданията на полицейския орган, които са направени в изпълнение на функциите му, предвиденото наказание е в размер  глоба от 100 до 500 лв.  Източник:

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.