Назад
01.01.2016 г.

Лихва при неоснователно обогатяване

1.При неоснователно обогатяване  обезщетение за забава в размер на законната лихва по чл. 86, ал. 1 ЗЗД се дължи не от момента на настъпване на неоснователното обогатяване, а от момента на  поканата , отправена от кредитора до длъжника да заплати обезщетение за неоснователно обогатяване.

КАКВА ЧАСТ ДЪЛЖИ ДЛЪЖНИКЪТ ПРИ НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ И ОТ КОГА?

2. Длъжникът, при неоснователното обогатяване, дължи всичко, с което се е обогатил за сметка на този, който е обеднял от деня на настъпването на неоснователното обогатяване. Случай на неоснователно обогатяване е например, случай, при който след изтичане на договор за наем, наемателят продължава да ползва имота, въпреки противопоставянето на наемодателя. В този случай лицето, което до изтичане на срока на договора е имал качеството на наемател на имота дължи обезщетение на наемодателя за времето, през което е ползван имота без договор за наем /за периода от изтичането на срока на договора до реалното връщане на имота/.   За да настъпи изискуемостта на това вземане не е необходима никаква покана от кредитора до длъжника. Длъжникът изпада в забава по отношение на кредитора от деня на настъпване на неоснователното обогатяване.

3.Лихва за забава върху обезщетението за неоснователно обогатяване обаче се дължи не от датата на настъпване на самото неоснователното обогатяване, а от датата, на която кредиторът поиска от длъжника да му заплати обезщетение   за забава, начислена върху обезщетението за неоснователно обогатяване. В разглеждания по-горе пример, лихва върху обезщетението за ползването на имота след изтичането на наемния договор, ще се дължи едва след като кредиторът покани длъжника да му плати тази лихва.

 ФОРМА НА ПОКАНА ЗА ДОКАЗВАНЕ  ПРИ НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ 

4. Поради изложеното, при всички случаи на неоснователно обогатяване, кредиторът има интерес да покани длъжника да плати незабавно  след настъпване на неоснователното  обогатяване. Поканата, с цел доказването й, следва да  бъде в писмен вид, като най-лесният начин за установяване съдържанието на отправената покана и  връчването й е  връчването й чрез нотариус.

5. В случаите, в които такава покана липсва, предявената искова молба за заплащане на обезщетение за неоснователно обогатяване играе ролята на покана и длъжникът дължи законна лихва върху обезщетението за неоснователно обогатяване от датата на предявяването на исковата молба.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.