Назад
21.05.2022 г.

Липса на билет и липса на марка върху дървесината са две нарушения

При граматическото тълкуване на правилата за опазване на горите Върховният административен съд стига до извод, че изпълнителните деяния на нарушенията, визирани от нормите на Закона за горите, са алтернативни и отделни едно от друго. Има забрана за покупко-продажбата и други разпоредителни сделки и действия с дървесина, немаркирана с контролна горска марка, съответно с производствена марка и има забрана за сделки и действия с дървесина, непридружена с превозен билет. Престъпването на всяка една от забраните е отделно нарушение. Това е така, защото задължението за маркиране на дървесината е относимо към контрола върху добива и транспортирането, а задължението за наличие на превозен билет е относимо към контрола върху дейността по транспортирането и съхраняването.

С оглед на това в Тълкувателно решение № 14 от 21.12.2021 г. по тълк. д. № 3/2021 г. ВАС приема, че когато едно лице с едно деяние по чл. 266, ал. 1 ЗГ е нарушило забраните по чл. 213, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗГ, то трябва да понесе административна санкция за всяка една от тях поотделно. Законът не предвижда квалифициран състав при едновременно нарушаване, нито има хипотези за съвкупност на деянията. Няма как да се определи едно общо наказание, независимо че става въпрос за едни и същи обстоятелства във връзка с нарушението, касаещи времето и мястото на извършване, както и предмета му. Нещо повече, санкционирането на извършителя за всяка една от двете забрани не е в противоречие с принципа ne bis in idem.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.