Назад
10.06.2020 г.

Лишаване от родителски права

Когато, обстоятелствата, и най-вече поведението на родител, налагат по съществени мерки от страна на държавата, се прибягва до друг тип съдебни процедури – тези за ограничаване и лишаване от родителски права. Ограничаване на родителските права (чл. 131 СК) се активира, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. Възможно е и обективни причини да доведат до ограничаване правата на родителя – например когато страда от продължителна физическа или душевна болест. При ограничаване на правата съдът постановява отнемане на права или поставяне на условия за упражняване на част от родителските правомощия, като може да възложи на други лица да ги упражняват. Възможно е дори детето да бъде настанено да живее другаде. До пълно лишаване от родителски права (чл. 132 СК) се прибягва в особено тежки случаи и когато без основателна причина родителят трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ЛИШАВАНЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Производството за ограничаване или лишаване от родителски права се образува по искане на другия родител, на прокурор или на Дирекция "Социално подпомагане" пред районния съд по настоящия адрес на детето. Докато тече делото могат да се постановят привременни мерки. Въпросът се разглежда в открито съдебно заседание, в което се изслушва лишаваният или ограничаваният от права родител. Ако детето е навършило 10 години може да се изслушва, освен ако това не застрашава интересите му. 

Въпреки, че производството има за цел, а в повечето случаи и за резултат, ограничаване или лишаване на родител от правата му спрямо детето, някои задължения продължават да съществуват, като например това да плаща издръжка (съдът задължително определя такава). Също така и някои права оцеляват, като например право на свиждане и личен режим с детето. Наследствените права на детето спрямо този родител не отпадат. При изменение на обстоятелствата, съдът може да възстанови родителските права в пълен обемИзточник:

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.