Назад
16.08.2019 г.

Наложено наказание от работодател не може да се преразглежда

Пред ВКС е поставен въпрос за възможността по реда на чл. 189, ал. 1 КТ работодателят да преразгледа тежестта на извършено от работника нарушение на трудовата дисциплина, като отмени издадена заповед, с която е наложил дисциплинарно наказание забележка и вместо това за същото нарушение на трудовата дисциплина да наложи по-тежко наказание дисциплинарно уволнение. На това съдът отговаря, че общият правен принцип за едно нарушение – едно наказание в трудовото законодателство е уреден в нормата на чл. 189, ал. 2 КТ. В съдебната практика и в правната теория няма съмнение, че за едно и също нарушение на трудовата дисциплина работодателят може да наложи само едно дисциплинарно наказание. Тъй като основание на дисциплинарната отговорност е конкретното нарушение на трудовата дисциплина, с налагането на съответното дисциплинарно наказание това основание се изчерпва. Недопустимо е за едно и също нарушение да се налага повече от едно наказание, се постановява в Решение № 67 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 2635 / 2018. Съгласно чл. 195, ал. 3 КТ дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя, или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка. С връчването на заповедта се реализира налагането на дисциплинарното наказание и от този момент тя произвежда правно действие и поради това след този момент работодателят не разполага с правомощие да преразглежда въпроса за тежестта на нарушението и вида на наложеното наказание. До съобщаването на заповедта на работника или служителя, тя може без ограничения да бъде изменявана, уточнявана, анулирана от субекта на дисциплинарната власт. След съобщаването й, наказанието се счита наложено и за същото нарушение второ наказание не може да се налага. Освен това, приемат още върховните съдии, наказанията забележка и предупреждение за уволнение се изтърпяват със самото им налагане, т.е. с връчването на заповедта, поради което дори при отмяната им, второ наказване на работника или служителя не е възможно.

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.