Назад
15.07.2023 г.

Намалява ли се обезщетението за неимуществени вреди от трудова злополука с платеното от НОИ ?

На този въпрос ще отговори  с  тълкувателно дело  Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

1. На противоречивата практика по него се натъкна състав на ВКС, който трябва да се произнесе по иск на работник, претърпял трудова злополука. Той си чупи крака на няколко места, в продължение на една година получава обезщетение за временна нетрудоспособност, а след това предявява иск срещу работодателя си за неимуществени вреди от инцидента. Работникът претендира 45 000 лв. за болките и страданията, които е претърпял, но съдиите в Монтана – и районните, и окръжните, определят, че справедливото обезщетение е 25 000 лв. Те обаче не му присъждат тази сума, а вадят от нея парите, които мъжът е получавал, вместо трудовия си доход, от Националния осигурителен институт (НОИ) и така работодателят е осъден да плати само 7500 лв.Съдиите основават решенията си на разпоредбата на чл. 200, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), която предвижда: „Работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване“.

Върховните съдии Албена Бонева (председател на състава), Боян Цонев (докладчик) и Мария Христова констатираха, че в решенията си колегите им застъпват различни виждания за това дали обезщетението за неимуществени вреди трябва да се намали с полученото от НОИ заради временна нетрудоспособност.

1.1 В първата група актове се приема, че дължимото обезщетение за вреди от трудова злополука се определя от сбора на претърпените имуществени вреди – претърпени загуби и пропуснати ползи, и неимуществени вреди. Имуществените вреди се установяват по вид и размер и се кумулират, неимуществените вреди се определят по справедливост, и от получената обща сума се изважда полученото обезщетение и/или пенсията по общественото осигуряване, съгласно разпоредбата на чл. 200, ал. 3 от КТ. В някои от решенията изрично се заявява, че когато разпорежда, че работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, законът не предвижда намаляването да се извършва само в случаите на предявени претенции за имуществени вреди.

1.2 Други върховни съдии обаче изтъкват, че чл. 200, ал. 3 КТ цели да не се стигне до неоснователно обогатяване на работника. „Един от случаите на неоснователно обогатяване е, когато се плаща два пъти за едно и също нещо, респективно два пъти се задоволява един и същи интерес. В случая доколкото конкретната норма (чл. 200, ал. 3 от КТ) не допуска неоснователно обогатяване, то тя не допуска два пъти да се обезщетяват едни и същи вреди – веднъж от работодателя, и втори път от общественото осигуряване“, сочат те.

 И обясняват, че когато обезщетението от общественото осигуряване компенсира загубата на трудовото възнаграждение, то следва да се приспадне от присъденото обезщетение за пропуснати ползи, причинени от трудовата злополука. Причината е, че само в този случай неприспадането на сумата би довело до двойно плащане и съответно до неоснователно обогатяване.

„Обезщетението за неимуществени вреди компенсира причинените болки и страдания чрез предоставяне на други блага. Това обезщетение, съответно неимуществените вреди нямат връзка с обезщетението по общественото осигуряване, което компенсира загубата на трудовото възнаграждение, представляваща имуществена вреда от вида на пропусната полза. Поради това получаването на двете обезщетения – за неимуществени вреди по чл. 200 от КТ и обезщетението от общественото осигуряване, компенсиращо загубата на трудовото възнаграждение, не е двойно плащане и не води до неоснователно обогатяване, а напротив – до пълно и справедливо обезщетение на причинените видове вреди“, мотивират се застъпниците на това виждане.

Изготвянето на проекта за тълкувателно решение е възложено на съдиите Владимир Йорданов (докладчик), Велислав Павков и  Димитър Димитров.  Източник:

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.