Назад
18.06.2016 г.

Наследяване по закон

Смъртта на член от семейството винаги е много тежка, но както във всяка друга чисто житейска хипотеза и тази си има юридическа страна. Следва въпросът: къде отива имуществото на починалия? Има две опции: да има съставено завещание или да няма. Във втория случай се наследява по закон, т.е. последният определя за кой и по колко.

ПРАВАТА НА НАСЛЕДНИЦИТЕ ПО ЗАКОН В НЯКОЛКО ГРУПИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ РОДСТВЕНАТА ВРЪЗКА С НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

I. Кой има право да наследява по закон?

1.Мога да наследя мой близък роднина след неговата смърт, ако отговарям на условията, посочени в Закона за наследството. Правилата за това кои са наследниците, които ще получат част от наследственото имущество и в какъв размер ще бъде това наследство, са определени в зависимост от семейноправната връзка, която имаш с наследодателя. Трябва да зная че роднините на наследодателя се разпределят в редове, а в някои от редовете има обособени групи – в зависимост от вида и близостта на роднинската връзка.

І ред – децата на наследодателя и техните низходящи;

ІІ ред – родители на наследодателя (майка и баща);

ІІІ ред– 1-група братята и сестрите на наследодателя и техните низходящи по право на заместване, 2-група роднини по права линия от втора и по-горна степен;

ІV ред – роднините по съребрена линия до VI степен включително;

съпругът на наследодателя наследява по особени правила заедно с наследниците от І, ІІ и ІІІ ред. В случай че няма наследници от тези редове, съпругът наследява всичко.1. 

1. Намира приложение принципът: всеки ред наследници изключва следващия ред при наследяването. Това означава, че наследниците от I-ви ред изключват тези от II ред, наследниците от ІІ ред изключват наследниците от III ред, а наследниците от ІІІ ред изключват тези от IV ред. Важи правилото:  наследниците от един и същи ред и група наследяват по равно.

Това означава, че ако съм брат на наследодателя (наследник от ІІІ ред) и той има жива дъщеря (наследник от І ред), дъщерята, когато приеме наследството, ще получи наследственото имущество изцяло, а за мен като брат на наследодателя в тази хипотеза няма да има наследство. В случай че няма наследници от І и ІІ ред, или те са се отказали от наследството, аз, като наследник от ІІІ ред, ще бъда призован да наследя моя брат по правилата за наследяване в ІІІ ред.

ПРАВАТА МИ ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО КАТО СИН/ДЪЩЕРЯ/или техен низходящ/ НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ   

Принцип: като дете наследявам моя родител заедно с моите братя и/или сестри и с преживелия съпруг на наследодателя, ако има такива. В случай че наследяваме аз и мои братя и/или сестри, заедно с преживял съпруг на наследодателя, всеки от нас ще получи равна на останалите част от наследственото имущество.

Пример:-В случай че съм единствено дете в семейството (семейство от трима души – двама съпрузи с едно дете), наследството на моя починал родител се разпределя по равно между между мен и преживелия съпруг. По този начин всеки получава по ½ от наследството. В случай че имам брат или сестра (семейство от четирима души – двама съпрузи с две деца), наследството на моя починал родител се разпределя по равно между мен, моят/а брат/сестра и преживелия съпруг. По този начин всеки получава по ⅓ от наследството.

 3.  ПРАВАТА МИ ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО КАТО ПРЕЖИВЯЛ СЪПРУГ НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ.

Принцип: като преживял съпруг наследявам заедно с наследници от първи, втори и трети ред. В случай че няма наследници от тези редове, получавам наследството изцяло.

В случай че моят съпруг почине, моето наследство ще бъде в различен размер, в зависимост от това какви други наследници по закон има.

3.1 Когато наследявам с децата на наследодателя (наследници от І ред), наследявам по равно с тях.

3.2 Когато наследявам с родителитена наследодателя (наследници от ІІ ред), размерът на полученото от мен наследство зависи от продължителността на брака ми с наследодателя:

3.3 при брак, продължил повече от 10 години, ще наследя ⅔ от наследственото имущество;

3.4 при брак, продължил по-малко от 10 години,  ще наследя ½  от наследственото имущество.

4. ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ С БРАТЯ И СЕСТРИ ,БАБИ И ДЯДОВЦИ НА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

4.1 Първата група е тази на братята и сестрите на наследодателя – когато наследявам заедно с тях, като преживял съпруг нанаследодателя, ще получа:

4.2 при брак продължил  повече от 10 години – ⅔ от наследственото имущество;

4.3 при брак, продължил по-малко от 10 години – ½ от наследственото имущество – останалото имущество се наследява от братята и сестрите на моя съпруг.

4.4  Втората група е тази на неговите баби и дядовци – когато наследявам заедно с тези роднини, като преживял съпруг на наследодателя ще получа:

4.5 при брак, продължил повече от 10 години – ⅔ от наследственото имущество;

4.6 при брак, продължил по-малко от 10 години – ½ от наследственото имущество

4.7 останалото имущество се наследява от бабите/дядовците на моя съпруг.

Забележка: няма значение дали бабата и дядото са живи или само един от тях, те се разглеждат като една група и наследяват общо, а помежду си – по равно. Същото важи и за сестра/брат, спадащи отново към III ред наследници.

5. Когато има наследници както от първа, така и от втора група, като преживял/а съпруг/а на наследодателя, ще наследя:

5.1 при брак, продължил повече от 10 години – 1/2 от наследственото имущество;

5.2 при брак, продължил по-малко от 10 години – 1/3 от наследственото имущество

Примери за наследяване заедно с наследници от ІІІ ред:

5.3 В случай че аз и моят/а съпруг/а имаме брак, в продължение на 17 години, при смъртта на моя съпруг, когато родителите му (или поне единият от тях) са живи, аз ще наследя  ⅔ от наследственото имущество,  а родителите му – ⅓.

5.4 В случай че аз  и моят/а съпруг/а имаме брак, продължил 14 години, при смъртта на моя/та съпруг/а, когато е жив негов дядо, аз ще наследя 2/3 от наследственото имущество, а дядото ще получи ⅓ от това имущество.

5.5 В случай че аз  и моят/а съпруг/а имаме брак, продължил 4 години и 6 месеца, при смъртта на моя/та съпруг/а, когато са живи неговите  баби (по майчина и по бащина линия), аз ще получа 1/2 от наследството, а двете баби ще си поделят останалата ½  (съответно всяка от тях ще получи по ¼ от наследството).

5.6 В случай че аз и моят/а съпруг/а на имаме брак, продължил 27 години, при смърт на моя/та съпруг/а, когато той/тя има живи сестра, баба и дядо, наследственото имущество ще се разпредели както следва: аз ще получа 1/2 от наследството, а останалата 1/2 ще се подели между останалите наследници в съотношение ⅔ (от половинката) за наследниците от първа група (това означава 2/6 от цялото наследствено имущество за сестрата на моя/та съпруг/а ) и  ⅓ (от половинката) за бабата и дядото (това означава , че те ще си поделят ⅙ от цялото наследствено имущество).

6. Когато няма наследници от I-ви, II-ри, III-ти ред, аз, като преживел/а съпруг/а, при смърт на моя партньор,  ще  получа цялото му имущество.

7. Правата ми върху наследството като брат/сестра (или техен низходящ) или баба/дядо на наследодателя (наследник от ІІІ ред).

Принцип: като брат или сестра/ баба или дядо на наследодателя, наследявам ако наследодателят няма живи деца или внуци или живи родители, или дори да има, ако тези наследници са се отказали от наследството. Наследявам заедно с останалите наследници в ІІІ ред, а ако има преживял съпруг на наследодателя, и заедно с него. Размерът на наследството ми зависи от наличието на други наследници в групата и в реда, както и от роднинските връзки на тези наследници с наследодателя.

7.1. Като брат или сестра на наследодателя(или техен низходящ), наследявам заедно с другите наследници в ІІІ ред. Има значние дали останалите наследници в ІІІ ред са от моята група (на братята и сестрите) или са от Втора група – на бабите и дядовците.

7.2 в случай че наследявам заедно с братя и сестри на наследодателя, всеки от нас получава по равен дял от наследтсвото – ако сме 3 братя, ще получа ⅓ от наследственото имущество;

7.3 в случай че наследявам заедно с братя/сестри, както и заедно с баба или дядо на наследодателя, ние, в групата на братята и сестрите, ще си поделим поравно ⅔ от наследственото имущество, а наследниците в групата на бабите и дядовците, ще си поделят останалата ⅓ от наследственото имущество;

7.4 в случай че наследодателят има преживял съпруг, с когото е бил в брак повече от 10 години, има и още 2 братя, аз и братята ще си поделим ⅓ от наследственото имущество (всеки от нас ще вземе по равна част, което означава по 1/9), а преживелият съпруг ще получи ⅔ от наследственото имущество.

8. Като баба или дядо на наследодателя–  наследявам заедно с другите наследници в ІІІ ред. Има значние дали останалите наследници в ІІІ ред са от моята група (на бабите и дядовците) или са от Първа група – на братята и сестрите.

8.1 в случай че наследодателят няма преживял съпруг,  но има още 1 жива баба, аз ще наследя равни части с тази баба, което означава, че ще получа ½ от наследственото имущество, останалата ½ ще получи бабата;

8.2 в случай че наследявам свой внук, който има преживял съпруг, с когото е бил в брак по-малко от 10 години, има и още 2 братя, наследството ще се разпредели по следния начин:

8.3 съпругът ще получи ⅓ от наследственото имущество, а останалите ⅔ ще бъдат поделени между мен и братята на наследодателя.

8.4 аз, като баба или дядо на наследодателя, ще получа 1/3 от полагащото се имущество на роднините в ІІІ ред (или 2/9 от цялото имущество), а братята ще получат останалите ⅔ от полагащото се имущество на наследници в ІІІ ред (или всеки от тях по 1/9 от цялото имущество).

9. Правата ми  върху наследството като леля/чичо, вуйчо/вуйна или братовчед/братовчедка на наследодателя. (наследник от IV-ти ред)

Принцип: като наследник в ІV ред наследявам, ако наследодателят няма живи деца или внуци или живи родители, няма и преживял съпруг, или дори да има, ако тези наследници са се отказали от наследството. Наследявам заедно с останалите наследници в ІV ред, като се прилага правилото, че низходящият на по-близкия по степен наследник измества низходящия на по-далечния по степен.  Тук, вече, задължително трябва да погледна схемата.

9.1 Това правило може да бъде обяснено по следния начин: дядото и прадядото са наследници от III-ред, но са от различни степени – съответно от 2-ра и от 3-та степен и затова низходящите на дядото изместват низходящите на прадядото, т.е в таблицата – вуйчото или неговия син (т.е първия братовчед) ще изместят низходящия на прадядото.

9.2 в случай че съм първи братовчед на своя наследодател, и има наследници на прадядото, аз ще получа цялото наследство, защотосъм низходящ на по-близък по степен роднина.

ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМ ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН 

Трябва да имам предвид, че много често цялото наследство или част от него влиза в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), което променя обема от права, които бих наследил, ако нямаше брак между починалия и преживелия съпруг. При прекратяването на брака поради смърт на единия съпруг, преживелият съпруг получава равна част (половината) от имуществото, което е съпружеска имуществена общност (СИО), освен това наследява на общо основание като законен наследник.

Пример: Мъж и жена имат сключен граждански брак, а имуществените отношения помежду им се уреждат по правилата на СИО, имат едно дете. При смърт на мъжа, жената следва да получи (като свое имущество)  1/2 от прекратената със смъртта съпружеската имуществена общност и да наследи половината от имуществото на съпруга си. Тъй като със смъртта СИО е прекратена, половината от тази имуществена общност, която принадлежи на починалия съпруг, ще бъде поделена поравно между преживялата съпруга и детето. Така съпругата ще получи 1/2 от СИО (като своя, лична) + ½ от наследството на своя съпруг, което включва и неговата ½ от СИО. Така съпругата ще наследи 1/2 + 1/4  или 3/4 от наследството на починалия съпруг, в случай че той няма друго имущество, освен придобитото по време на брака. За детето ще останат 1/4 от наследството на бащата.

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.