Назад
29.12.2023 г.

Неиздаването на касова бележка не може да бъде маловажен случай на административно нарушение


Съдебен състав по касационно административнонаказателно дело припомня, че маловажен случай е този, при който извършеното нарушение от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община, с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение или на неизпълнение на задължение от съответния вид.
С Решение № 467 от 05.05.2023 г. по к. адм. н. д. № 599/2023 г. на Административен съд - Бургас се приема, че в конкретния случай се касае за неиздаване на касова бележка от фискално устройство, тоест за неспазване на финансова дисциплина, посредством която се осъществява защитата на фиска. Незначителност на вредните последици не може да бъде преценявана, когато нарушението е такова на просто извършване, следователно вредата не е обективен елемент от състава му.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.