Назад
27.12.2022 г.

Неотменимостта на основните права на гражданите

Съгласно практиката основен конституционен принцип е, че интересите на обществото не могат да служат като основание за ограничаване на основни конституционни права дори на един отделен гражданин. Правата, гарантирани от справедливостта, не са предмет на политическо споразумение или отчитане на обществени интереси. Съдиите изтъкват, че систематически чл. 57 от КРБ е поместен след уредбата на отделните конституционни права и прогласява общите за всички такива права характеристики - неотменимост, забрана за злоупотреба с правата и за упражняването им в ущърб на правата и законните интереси на другите. При злоупотреба с право самото упражняване на правото престава да бъде позволено и да бъде защитимо. КС заключава, че правото на защита, в това число и съдебна, като основно, всеобщо и лично право на гражданите е неотменимо. Основните права осигуряват определена закриляна област на свобода или равенство, това е обхватът на всяко основно право. Но според конституционните съдии тази област не е осигурена вечно и безгранично, нейните граници опират до границите на други основни права, от което следва, че заедно с правата "живеят" и техните възможни ограничения. Източник на ограничения могат да са самите основни права, основните права на другите, както и защитените от Основния закон блага.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.