Назад
22.02.2020 г.

Неполучена пенсия - как да я поискам

 Когато има неполучени суми от пенсия,пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от Териториалното поделение на НОИ.

Кодексът за социално осигуряване предвижда вземането за пенсия да се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Този срок се прилага както по отношение на титуляра на пенсията, така и за неговите наследници.

ФИРМИТЕ ТРЯБВА ДА СЪХРАНЯВАТ ЗА СРОК ОТ 50 ГОДИНИ ВЕДОМОСТИ ЗА ЗАПЛАТИ,ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Фирмите трябва да съхраняват за срок 50 години ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения.Документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г., се издават безплатно по искане на осигурените лица или техни представители, в 14-дневен срок.

Документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурените лица, както и факти и обстоятелства, свързани с такива документи се издават безплатно, в 14-дневен срок и по искане на длъжностните лица, на които е възложено ръководството по пенсионното осигуряване в ТП на НОИ.     Източник:

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.