Назад
31.10.2022 г.

Несъответствия в кадастралната карта не са пречка за установяване на собствеността

Константната съдебна практика е категорична, че несъответствията между действителното правно положение и отразеното в кадастралната карта нямат правопораждащо или правопрекратяващо действие. В производство по иск за делба правото на собственост се установява с доказване на правопораждащите го факти. Според съда пропускът да се отрази или неправилното отразяване в кадастъра на обекта на правото на собственост е основание за допълване или поправянето му. Той не е пречка да се установи правото на собственост, както и да се прекрати съсобствеността. Върховните съдии все пак напомнят, че вещните права върху поземлените имоти на заинтересувани лица, имащи право на жалба срещу разрешението за строеж, се установяват от данните по кадастъра или имотния регистър. Липсата на данни от имотния регистър поради спецификата на същия и окончателното му изготвяне като партида на всички недвижими имоти не може да игнорира вече придобити вещни права.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.