Назад
03.07.2023 г.

НС актуализира три групи правила в действащото наказателнопроцесуално право


На първо място, създават се особени правила за разглеждане на дела за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник. Новата нормативна рамка включва въпроси като ред за разследване, разследващи органи, подсъдност, контрол върху действията на разследващия прокурор. Във връзка с това се въвеждат и съответни изменения в устройствения закон на съдебната власт, например в частта относно механизма за определяне на разследващ прокурор.
На второ място, установява се комплекс от норми, с които действащото в страната право се привежда в съответствие с изискванията на правото на ЕС по отношение на децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство.
На трето място се въвежда институт на индивидуална оценка на пострадалите от престъпление, чиято конкретна цел е определянето на физическото и психическото състояние на пострадалия в резултат на преживяното и неговите специфични нужди от защита. Сред лицата, спрямо които се прилага новият институт са например деца и лица с увреждания.
Влизането в сила на новите правила обвързва със срокове няколко органа на държавното управление, сред които Народното събрание и органите на съдебната власт – за тях се предвижда да започнат процедура за нов избор на членове на Висшия съдебен съвет в срок до 3 месеца от влизането в сила на ЗИД на НПК.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.