Назад
19.05.2022 г.

Общинският съвет не може да налага глоби с фиш за маловажни  административни нарушения

Върховните административни съдии посочват, че принципно като орган на местно самоуправление общинският съвет е компетентен да приема правила за поведение и да регулира обществени отношения от местно значение, предоставени в неговата компетентност. Предмет на процесната наредба са правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства на територията на Столична община. В две от нейните разпоредби се предвиждат налагане на глоби с фиш за маловажни нарушения, установени при извършването им.

С Решение № 1867 от 28.02.2022 г. по адм. д. № 10567/2021 се приема, че общинският съвет обаче няма нормотворческа компетентност да регламентира налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им. Това е така, тъй като съгласно чл. 39, ал. 2, изр. 1 от ЗАНН налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, може да бъде предвидено само в закон или указ. Затова и ВАС обявява съответните текстове за нищожни.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.