НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ЕЛЕКТРОННИ ФИШОВЕ ПО ЗАНН - ОБЖАЛВАНЕ  

 ВАС подчертава, че законодателят е предвидил съдебен контрол за издадени наказателни постановления в ЗАНН, но не и за актовете предхождащи издаването им. По тази причина самостоятелното обжалване на действия на контролния орган, извън финализиращите процедурата по ангажиране на отговорността на нарушителя наказателни постановления, е недопустимо. Така например не подлежат на обжалване актове за установяване на административни нарушения или действия по отнемане документи на санкционирания водач на моторно превозно средство. ВАС посочва, че като контролно-отменителна инстанция районният съд проверява обосноваността и законосъобразността на административно-правораздавателния акт, а като касационна инстанция административният съд контролира правораздавателната дейност на решаващия съд.

РАЗНОСКИ ПО ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИСЪЖДАТ НА ОСНОВАНИЯ ПО ЗОДОВ

В своята практика ВАС неколкократно приема, че отговорността за разноски по делото за обжалване на наказателни постановления е облигационно отношение, произтичащо от процесуалния закон, като по тази причина понесените разноски не могат да се присъждат на основанията по ЗОДОВ.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.