Назад
01.03.2016 г.

Основания за прекратяване на трудовия договор

1.Има случаи, в които в предизвестието за уволнение са посочени едни основания за прекратяването на трудовото правоотношение от страна на работодателя, а  самата заповед за уволнение се сочат съвсем други основания. В този случай възникват съмнения на какво именно основание е прекратено трудовото правоотношение и съответно срещу какво да се брани работникът или служителят.

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА ОСНОВАНИЯТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ЗАПОВЕДТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

2. При несъответствие на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение обвързващо значение има предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение. С изтичането на срока на предизвестие настъпва прекратяване на трудовото правоотношение, а заповедта за прекратяване само констатира настъпилото прекратяване на правоотношението. При оспорване законността на уволнението по съдебен ред, съдът следва да прецени дали са настъпили прекратителните основания, посочени в предизвестието за прекратяване, а не в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖУ ИЗЛОЖЕНТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА И ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ ВИЗИРАНА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

3. Също така, при несъответствие между изложената фактическа обстановка, поради която се прекратява трудовото правоотношение и правната квалификация, визирана от работодателя за прекратяване на правоотношението, от определящо значение са изложените фактически доводи.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.