Назад
26.01.2023 г.

Подлежат ли на административно оспорване предупредителните протоколи на полицейските органи?

Състав на ВАС припомня, че съгласно разпоредбата на чл. 65, ал. 1 и ал. 2 ЗМВР полицейските органи предупреждават устно или писмено лицето, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред, като за писменото предупреждение се съставя протокол, с който лицето се предупреждава за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното престъпление или нарушение на обществения ред. Тълкуването на текста налага извода, че този протокол не създава права и задължения за адресата си или поискалия издаването му, нито засяга техни права, свободи или интереси, поради което няма характер на индивидуален административен акт по чл. 21 от АПК и не подлежи на оспорване. В Определение № 4279 от 05.05.2022 г. по адм. д. № 3955/2022 се посочва, че в подкрепа на този извод е сравнението на цитираната разпоредба с нормата на чл. 64 от ЗМВР, в която изрично е предвидено оспорване на писмените разпореждания на полицейските органи по реда на АПК. Следователно, законодателят не е предвидил административно оспорване на предупредителните протоколи на полицейските органи

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.