Назад
25.06.2017 г.

Покупко-продажба на имот - съвети към продавача

Какви документи ви трябват за Продажба на недвижим имот:

1.      Документ за собственост на имота (Нотариален акт, Договор за покупко-продажба и др. – зависи от конкретния случай) ;

2.      Удостоверение за данъчна оценка на имота;

3.      Скица на поземлен имот (издадена или презаверена през последните шест месеца);

4.      Ако за района има влязла в сила кадастрална карта е необходима кадастрална скица/схема за всеки отделен обект, предмет на покупко-продажба (например отделни скици/схеми  за апартамента, за гаража и за дворното място, ако се прехвърлят идеални части от него);

5.      Ако имотът е придобит от физически лица по време на брак и няма сключен брачен договор, необходимо е явяването на двамата съпрузи – лично или чрез упълномощено лице и представяне на Удостоверение за сключен граждански брак;

6.      Ако страните не се явяват лично – необходими са:

6.1  Нотариално-заверено пълномощно с право за продажба на имота;

6.2 Нотариално-заверена декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК (заверена през текущата календарна година);

6.3 Нотариално-заверена Декларация по чл.25 ал.8 (бивша ал.7) от ЗННД – само за физически лица.

7. Ако страна в производството е юридическо лице – необходимо е решение на едноличния собственик на капитала за покупка/продажба на имота, както и доказателства за представителната власт на представителя (в случай, че лицето не е пререгистрирано по ЗТР)

8. Документ за самоличност.

9. Допълнителни документи – зависи от  конкретения случай например - делбен протокол/вписан/, ако е имало делба на имота,  Удостоверение , че имотът не актуван като общински /само за сделки с дворно място/ - издава отдел "Общинска собственост,  удостоверение за наследници и др.

Дължими такси – изчисляват се върху материален интерес в размер на продажната цена на имота, но не по-нисък от размера на данъчната оценка за имота.

9.1 Нотариална такса – изчислява се пропорционално съгласно Тарифа за нотариалните такси - изчисли тук .  Към  изчислената по таблицата нотариална такса от началото на 2007 г. се прибавя 20% данък добавена стойност (ДДС). 

9.2 Местен данък – 2.5% за Столична община;

9.3 Такса вписване – 0.1%;

Допълнително се заплащат: проверката за ипотека, комисионата на банката при внасянето на местния данък и таксата за вписване, преписите на нотариалния акт, заверка на декларации и др.

Нотариусът не може да извършва сделки по прехвърляне и придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ако прехвърлителят има непогасени задължения за имота или непогасени държавни и общински вземания.

Проверката за тежести на даден имот може да бъде устна (проверява се в компютъра на Службата по вписванията и устно се докладва на ищеца) и писмена (чрез документ, в който всичко е отразено).  Ако имотът има дълга история, препоръчително е да се извърши писмена проверка. 

Обикновено таксите се поделят (или разпределят) между Купувача и Продавача, но по договореност могат да се заплатят само от Купувача.

ВАЖНО!  При продажба тежестите на имота се прехвърлят на новия собственик и от него занапред се търсят финансовите задължения.

За новопридобити имоти през дадена календарна година гражданите са длъжни да уведомят писмено в двумесечен срок данъчните служби по местонахождение на имота, като подадат данъчна декларация (чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ).

Трябва така да организирате вашето време за показване на имота, че на никой Купувач да не се отказва, когато той пожелае оглед.

Предварително внимателно обмислете каква цена да поискате. Цената да бъде реална, съобразена с предлагания имот (състояние, местонахождение, и т. н.) и с пазара на имоти в дадения момент. Ако предложите висока цена, “защото толкова пари ви трябват”, офертата ще се застои. Купувачите, които наблюдават пазара, ще сметнат, че за това има скрита причина. И при всички случаи след време ще смъкнете цената и реално погледнато ще загубите.

Поискайте адвокат да прегледа всички документи за имота, за да не се случи Купувачът да открие “някои недоизчистени неща” или нещо да се дооточнява документално в последния момент. В такива случаи често Купувачът се оттегля преждевременно. 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.