Назад
18.08.2016 г.

Поправка в нотариален акт

1. Под поправка на нотариален акт трябва да се разбира, че ще се замени само част от настоящия такъв, като целият остава непокътнат. Възможно е да са пропуснати изречения, има неточности или излишни думи. В зависимост от това в кой момент от издаването на акта , поправката става по различен начин.

NB! Важно е да се различава “поправка” от “прибавка” на нотариален акт. Докато при първата се заменя само част от съдържанието, то при прибавката настоящото съдържание остава неизменено, но се добавят нови думи или изречения, които са от съществено значение за правата, описани в нотариалния акт.

2. ПОПРАВКА НА ПРОЕКТ ЗА НОТАРИАЛЕН АКТ

До момента на подписването от мен, другата страна и нотариуса, нотариалният акт все още е проект. До този момент може да се направи и поправка на акта по следния ред. Това става чрез забележка (най-често ръкописна), която се поставя в края на документа. С нея се отбелязва какво се поправя. Излишното в акта трябва да се зачертае, но така, че зачертаното да личи, а също и зачертаното да бъде посочено в забележката. Тя се подписва от всеки участник, така както трябва да се подпише и окончателният нотариален акт. Ако това условие не бъде спазено, ще се счита, че актът съществува без забележката – все едно, че изобщо не е правена. След подписването на нотариалния акт, той става окончателен и всяка поправка извършена по този начин (като за проект за нотариален акт) би била нищожна.

3. ПОПРАВКА НА ОКОНЧАТЕЛЕН НОТАРИАЛЕН АКТ

За поправка на нотариалния  акт задължително се съставя нов нотариален акт, който се нарича “акт за поправка на нотариален акт”. Той не може да се използва самостоятелно и важи, само ако е приложен и поправеният нотариален акт.

Самата фактическа поправка може да се извърши от всеки нотариус в района по местонахождение на имота, независимо от това кой точно е издал нотариалния акт. Ако се извършва поправката при друг нотариус обаче, то трябва да изпрати на нотариуса по първоначалния акт препис от акта за поправяне на нотариален акт. Освен това нотариалният акт за поправка на нотариален акт също трябва да се впише както първоначалния такъв.

NB! Участници в процедурата по поправяне на нотариален акт са тези лица, които са участвали и при изготвянето на първоначалния. Това е от изключителна важност, защото дори само един от тях да не се яви или да не иска да участва в поправката, тя не може да се състои.

Нотариусът не може да извършва нотариални действия, когато страна в нотариалното производство или участващо в него лице са самият нотариус, неговият съпруг или лицето, с което живее във фактическо съпружеско съжителство, роднините му по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до четвърта степен, по сватовство до първа степен, а така също и лицата, спрямо които нотариусът е настойник, попечител, осиновен или осиновител или лице от приемно семейство. Тази забрана се прилага и в случаите, когато в сделката или документа се съдържа разпореждане в полза на някое от гореизброените лица.

4.Какво трябва задължително да присъства в съдържанието на акта за поправка на нотариален акт?

В съдържанието на акта за поправка на нотариален акт задължително трябва да се отбележат: Дата на изготвяне;нотариусът, който го изготвя;  личните данни на явилите се участници;

това, което се поправя (подробно – на коя страница от нотариалния акт, кой ред и какво точно се поправя); когато се касае за недвижими имоти - документи, удостоверяващи, че нотариусът е проверил правото на собственост на имота и съответните изисквания за извършване на сделката;подписи от всички участници, заедно с ръчно изписани пълните им имена, (или тези на представителите им), а също и подпис от нотариуса.

Ако липсват дата, личните данни на участниците, съдържанието на акта или подпис на някой от участниците/техен представител или нотариусът, който издава акта, то този акт ще бъде нищожен.

Не може обаче страните по акта да променят волята си, тогава ще трябва да сключат нова сделка.

NB! Цената за поправката на даден акт е както за окончателния такъв – обикновена нотариална такса и варира спрямо спецификата на документа. Подробни цени  в Тарифата за нотариалните такси.

Освен по този начин, установяване и поправяне на грешка в нотариалния акт може да се иска и по съдебен ред.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.