Назад
21.12.2023 г.

Предяването на АУАН на чужденец, невладеещ български, без преводач е съществено нарушение

В рамките на касационно производство по административнонаказателно дело съдът припомня, че след съставяне на акта за установяване на административното нарушение, той следва да бъде предявен на нарушителя за запознаване със съдържанието му и за подпис. Процесният случай се отличава с това, че лицето, обвинено в нарушение, е чужденец, който не владее български език. В този случай според административните съдии следва да се назначи преводач, съгласно чл. 21, ал. 2 и чл. 142, ал. 1 от НПК, приложим субсидиарно по аргумент от чл. 84 от ЗАНН. Тези нормативно установени изисквания гарантират и обезпечават правото на защита на лицето, спрямо което е образувано административнонаказателното производство. Запознаването със съдържанието на акта е предпоставка за упражняване на всички процесуални права на лицето. Нарушителят следва да разбере за какво е привлечен да отговаря.
С Решение № 551 от 21.04.2023 г. по к. адм. н. д. № 497/2023 г. на XXI състав на Административен съд - Варна се приема, че предявяването на АУАН без присъствието на преводач, който да запознае невладеещия български чужденец с неговото съдържание, е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, обуславящо ограничаване правото на защита на нарушителя и налага извод за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.