ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯ

Преизчисляването на пенсиите на хората, които продължават да работят, става с подаването на  заявление по реда на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), обясняват от Националния осигурителен институт.
От 1 януари 2019 г. за пенсионерите беше създадена нова възможност  с подаването на едно заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), което изплаща пенсията им за трудова дейност, да поискат това преизчисляване да се извършва ежегодно по служебен път.

СЛУЖЕБНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИЯТА 

Така след 1 февруари 2020 г., в зависимост от месеца на подаване на заявлението, НОИ ще извършва служебното им преизчисляване от първо число на съответния месец, следващ месеца на подаване на всяко заявление.

Заявленията за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност са два вида:

1. Заявление образец УП-26 за преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1 от КСО - то има еднократно действие за съответната календарна година, независимо дали пенсионерът продължава и след това да работи и да се осигурява.В тези случаи за следващата календарна година, ако лицето желае пенсията му отново да бъде преизчислена с допълнително положения осигурителен стаж, съответно – с осигурителен стаж и доход, то следва да подаде ново заявление.;

 2. Заявление образец УП-26.1. за служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 3 от КСО – то има многократно действие за времето, през което пенсионерът продължава да работи и да се осигурява.

Лице, което през 2019 г. е поискало служебно ежегодно преизчисляване на пенсията му, ще получи увеличения размер на пенсията си през 2020 г., считано от първо число на същия месец, през който тя е била преизчислена през 2019 г. – това е първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението за преизчисляване .Например, ако заявлението е било подадено през месец януари 2019 г., пенсията е била преизчислена от 1 февруари 2019 г. и предстои служебното ѝ преизчисляване, считано от 1 февруари 2020 и всяка следваща година, ако лицето продължава да работи и да се осигурява. Осигурените лица, подали заявления обр. УП-26.1., не се налага да подават такова и през следващите календарни години, тъй като всички процедури по зачитането на допълнително положения от тях осигурителен стаж се извършват служебно от териториалните поделения на НОИ. За извършване на преизчисляването се използват само данните, които осигурителите подават в Националната агенция за приходите (НАП), и които са налични в информационната система и регистрите на НОИ до датата на преизчисляването. Трябва да се има предвид, че за преизчисляването на пенсиите е необходимо в НОИ да постъпят необходимите данни за осигурителния стаж и осигурителния доход на пенсионерите.Това налага обмен на данни между институциите и технологична обработка, която отнема известно време, поради което преизчисленият размер не може да бъде изплатен веднага - още в месеца, считано от който се определя актуализираният размер на пенсията, обясняват от института.

Ако проверка установи, че в информационната система и регистрите на НОИ липсват данни за придобит осигурителен стаж и доход от лицето за времето след последното преизчисляване на пенсията му, се постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията.   Разпореждането се съобщава на лицето.   23.02.2020 г.   

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.  Източник: