Назад
30.11.2017 г.

Прекратяване на трудов договор по време на болничен

Притежаването на болничен лист към датата на връчване на заповедта за уволнение на работното място  само по себе си не е достатъчно за да бъде оспорено уволнението като незаконно, .

Работодателят не може да връчи заповед за уволнение към момент, в който  работник или служител е започнал ползването на разрешен му отпуск. Закрилата на работника или служителя обаче не е  приложима в случай, че работникът или служителят макар и да е бил в разрешен отпуск според издадения му болничен лист, се е явил на работното си място, не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работодателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради болест.

Поради горните съображения, следва да се има предвид, че снабдяването с болничен лист към датата на връчване на заповедта за изпълнение няма да помогне за признаване на уволнението като незаконно. Във всеки отделен случай може да има и други основания, които правят уволнението незаконно, но позоваването единствено на факта, че към датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е имал болничен лист, но се е явил на работа и не е уведомил работодателя си, че е в отпуск поради болест, няма да доведе до признаване на уволнението за незаконно.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.