ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПО ВРЕМЕ НА БОЛНИЧЕН 

Притежаването на болничен лист към датата на връчване на заповедта за уволнение на работното място  само по себе си не е достатъчно за да бъде оспорено уволнението като незаконно, .

Работодателят не може да връчи заповед за уволнение към момент, в който  работник или служител е започнал ползването на разрешен му отпуск. Закрилата на работника или служителя обаче не е  приложима в случай, че работникът или служителят макар и да е бил в разрешен отпуск според издадения му болничен лист, се е явил на работното си място, не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работодателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради болест.

Поради горните съображения, следва да се има предвид, че снабдяването с болничен лист към датата на връчване на заповедта за изпълнение няма да помогне за признаване на уволнението като незаконно. Във всеки отделен случай може да има и други основания, които правят уволнението незаконно, но позоваването единствено на факта, че към датата на връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е имал болничен лист, но се е явил на работа и не е уведомил работодателя си, че е в отпуск поради болест, няма да доведе до признаване на уволнението за незаконно.

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.