Назад
07.11.2022 г.

Размер на такса битови отпадъци

КОНКРЕТНИЯ РАЗМЕР НА ТБО Е ПО ПРЕЦЕНКА НА ОБЩИНАТА

   В българската съдебна практика такса битови отпадъци – ТБО, се разглежда като вид финансово вземане на общината за реално предоставена услуга за сметосъбиране и сметоизвозване, за поддържане чистотата на обществените територии и за обезвреждане на отпадъците в депа. Във всички случаи, когато общината предоставя услуга сметосъбиране и сметоизвозване в района, в който се намира имот, таксата се дължи, независимо дали имотът се ползва или не, т.е. независимо дали в имота се генерират отпадъци или не.  За възникването на задължението за такса битови отпадъци не се изисква издаване на нарочен акт от орган на администрацията. Общината уведомява задължените лица за заплащане на такса битови отпадъци за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане. Такса битови отпадъци се установява със закон, а какъв да бъде конкретният размер на таксата, при условие че той е определен в границите на закона, е въпрос на преценка на съответния общински съвет и не подлежи на преценка от съда.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.