РЕАБИЛИТАЦИЯ

1. Реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще негативните му последици, освен ако законът изрично не предвижда друго. Най-важната последица е, че лицето, което е реабилитирано, се третира по-нататък като „неосъждано”.

2. Реабилитацията бива 2 основни вида: 1) по право и 2) по съдебен ред.

Реабилитация по право е възможна в случаи, свързани с условно осъждане, по-леки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни.

Реабилитацията по право не настъпва по отношение на пълнолетно лице, което веднъж вече е било реабилитирано.

Когато реабилитация не може да настъпи по право, но наказанието е изтърпяно и в случаите когато има такива, причинените вреди са обезщетени, а наложените глоби – платени, съдът може да постанови реабилитация. В тези случаи, съдът прави конкретна преценка относно цялостното поведение на дееца и трябва да се убеди, че той действително се е поправил и заслужава да бъде третиран като „неосъждан”.

3. КОЙ СЪД МОЖЕ ДА ПОСТАНОВИ РЕАБИЛИТАЦИЯ?

Реабилитация може да постанови съдът, който е гледал делото и е постановил присъдата като първа инстанция.

Когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, следва да се обърнете към съда, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки - към съда, който е постановил последната присъда.

4. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЪДА ПРИ РЕАБИЛИТАЦИЯ?

Необходимо е да подадете молба за реабилитация. Към молбата се прилагат:

4.1.Препис от присъдата, а когато делото е унищожено - препис от бюлетина за съдимост;

4.2.Доказателства, че са налице всички условия, които законът поставя, а именно:

4.3 да са изтекли три години от изтичане на срока на наложеното с присъда или намалено с работа или помилване наказание;

4.4 в този срок осъденият да не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание;

4.5 осъденият да е имал добро поведение, и то по време след осъждането;

4.6 когато наред с наказанието лишаване от свобода е наложено и наказание лишаване от права или пробация, за да се постанови реабилитация, трябва да е изтекъл срокът на това наказание. Когато е наложена глоба, тя трябва да е изплатена.

4.7 ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди или има уважителни причини за неплащането им;

4.8 .Вносна бележка на платена държавна такса по сметката на Софийски районен съд за държавни такси - в размер на 6 лева

5. Молбата се разглежда от съда в съдебно заседание, на което призовава молителя. В заседанието участва прокурор. Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва пред Софийски градски съд в 7-дневен срок от постановяването му.

Важно е да знаете, че ако молбата бъде отхвърлена, нова молба може да се подаде не по-рано от една година след постановяване на определението.

Реабилитация може да се иска и от наследниците на осъдения след неговата смърт, ако последния е имал право на това.

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.