Назад
03.03.2019 г.

Родител, който не полага грижи, трябва да даде съгласие за допускане на пълно осиновяване

Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС разглежда въпроса: Може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласието на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК - Осиновяване без съгласие на родителя се допуска, когато той трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин.? Съдиите посочват, че в чл. 93 СК са уредени особени случаи на осиновяване, при които е преодоляно изискването за съгласие на тежко провинилия се родител. В хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК той се изслушва от съда, без мнението му да е от значение дали да се допусне осиновяване, но съгласието му е нужно, за да бъде то пълно. Това следва от чл. 100, ал. 3 СК, като разпоредбата трябва да се тълкува корективно съобразно действителната воля на законодателя. Той не е включил осиновяването без съгласие на родител по чл. 93, ал. 1 СК в хипотезите на чл. 100, ал. 2 СК, които посочват случаите, когато осиновяването е пълно. В тази хипотеза детето не е настанено по административен ред и практически изоставено от родителя в специализирано заведение. Ненапразно е предвидено, че в този случай решението по искането за осиновяване може да се обжалва и от провинилия се родител. За да бъде допуснато пълно осиновяване се изисква осиновяваният да е вписан в регистъра по чл. 83 СК, а осиновяващият – в регистъра по чл. 85, с изключение на случаите, когато съпруг осиновява дете на своя съпруг, при осиновяване на внук от дядо и баба или от единия от тях, както и при осиновяване на роднина по съребрена линия от трета степен. В хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК детето може да се впише в регионалните регистри на деца за пълно осиновяване само по реда на чл. 84, ал. 5 СК, ако е подадена молба от родителите му, т.е. налице е съгласие и от провинилия се родител по чл. 100, ал. 3 СК. С оглед на това в Тълкувателно решение № 1 от 14.11.2016 г. по тълк. д. № 1/2015 г. се приема, че не може да се допусне пълно осиновяване без съгласие на родител в хипотезата на чл. 93, ал. 1 СК.

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.