Назад
02.04.2019 г.

Съдът е длъжен да уведоми за отмяна на незаконно уволнение

На въпрос относно началния момент на двуседмичния срок, в който работникът може да заеме работата, на която е възстановен след отмяна на незаконно уволнение, Върховният касационен съд припомня, че съдебната практика трайно и едностранно е установила отговор. Срокът по чл. 345, ал. 1 КТ започва да тече от получаване на изпратеното от първоинстанционния съд съобщение след влизане в сила на решението за възстановяване на работа. В случай, че работникът е узнал по друг начин за възстановяването му на работа, независимо от полученото съобщение от съда по същото време или по-късно, срокът тече от момента на узнаването. Целта на задължението на съда да уведоми за влязлото в сила решение е в интерес както на работника, така и на работодателя. Първият трябва да знае, че може да упражни правото си на труд незабавно, а вторият трябва да има възможност да съкрати/преобразува длъжността или да назначи друго лице на нея, ако възстановеният работник не се яви на работа. Изпращането на съобщението от съда дава начало на срока по безсъмнен начин. В Решение № 228 от 29.09.2016 г. по гр. д. № 1559/2016 г. се допълва още, че когато от доказателствата по делото обаче е установено, че работникът е узнал за решението, то независимо дали е получил впоследствие уведомление от съда, срокът, съобразно правилото на чл. 8 КТ за добросъвестно упражняване на трудовите права и задължения, тече от момента на узнаването.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.