Назад
30.06.2016 г.

Съдебна делба

ПРОЦЕДУРА 

I.Подава се иск за делба пред Районния съд, като към исковата молба се прилагат следните документи , съгласно чл.341 ал.1 от ГПК:

1.удостоверение за смърт на наследодателя и удостоверение за наследници;

2.удостоверение и други писмени доказателства за наследствените имоти, напр. нотариален акт, удостоверение за данъчна оценка, скици и др.;

3.препис от молбата и приложенията за всеки от другите сънаследници;

II.Съдът проверява исковата молба за допустимост и нередовности, като ако има такива им дава 7-дневен срок за отстраняване, при неспазване на срок, съдът връща молбата;

III. Ако няма нередности или са отстранени съществуващите, преписите от молбата и приложенията към нея се изпращат на ответниците (останалите съсобственици, с които “ще се дели”), като те имат 1-месечен срок за отговор;

IV. След изтичане на срока за отговор съдията проверява предявените искания, произнася се дали допуска представените доказателства и насрочва делото в съдебно заседание, за което са призовани страните;

V. В първото по делото заседание всеки от сънаследниците, може да възрази против правото на някой от другите да участва в делбата, против размера на неговия дял, както и против включването на някой от имотите в делбата (ако са налице /наследили/ няколко имота може да се разделяг всичките), да се оспори произхода или осиновяването на друг, а с това и качеството му на наследник, да оспори завещание или представено писмено доказателство

VI.След разглеждане на тези въпроси съдът се произнася с решение, с което допуска делбата, определя кои лица ще участват и какъв е делът на всеки един, както и кои имоти ще се делят (ако се повече от един);  решението може да се обжалва по предвидения в закона ред;

VII. В първото заседание по делото, след допускане на делбата, всеки от  съделители може да предяви искане за сметки – ако е направил някакви разноски по имота, напр. боядисване, сменяне на дограма, като трябва да представи и доказателства за разходите; 

ОСОБЕНОСТИ НА СЪДЕБНАТА ДЕЛБА.ПОДЕЛЯЕМ И НЕПОДЕЛЯЕМ ИМОТ.

VIII. Ако имотът е поделяем:

1.Съдът съставя проект на разделителен протокол;

2.Призовава участниците в съдебно заседание, запознава ги със съдържанието му и изслушва възраженията;

3.След това съставя окончателен разделителен протокол;

4.След влизане в сила на окончателния разделителен протокол, съдът  призовава участниците в делбата за теглене на жребий кой дял при кого да отиде;

IX. Ако имотът е неподеляем

1.Изнася се на публична продан, като всички съсобственици може да участват в наддаването;

2.На публична продан всеки от участниците в делбата може да придобие имота, ако при съставяне на протокола с постъпилите наддавателни предложения, заяви, че иска го купи на най-високата предложена при наддаването цена;

3.Ако няколко от участниците изявят горното желание се провежда нова публична продан на имота, в която участват само изявилите да дадат най-високата предложена цена на предишната продан  като началната цена.

4Ако неподеляемият имот е жилище, всеки  който при откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде възложено на него, като за сметка на дяловете си останалите получат пари. 

5.Получената на публичната продан сума се разпределя между всички  според размера на дяловете;

ОСПОРВАНЕ НА ДЕЛБАТА

X. Оспорването на делбата е в 1-годишен срок, ако при извършването има увреда с повече от 1/4 от стойността на дела - чл.74 ЗН .

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.