Назад
16.11.2023 г.

Съдът разяснява фактическия състав на отглеждането на селскостопански животни в нерегистриран обект

В рамките на касационно административнонаказателно дело съдебен състав от Административен съд – Русе коментира административното нарушение, изразяващо се в отглеждането на селскостопански животни в нерегистриран животновъден обект. В конкретния казус е установено, че в собствен имот на обвинения в нарушение се намира кошара с овце, които той първоначално признава пред полицейските органи, че отглежда. Впоследствие твърди пред съда, че имотът всъщност е съсобствен, процесната кошара е предоставена за ползване на други лица за отглеждане на овце, като касаторът единствено в извънредни случаи помага в отглеждането на животните, които не притежава. Само едно от животните било негова собственост, но е било закупено за клане.
В Решение № 42 от 27.03.2023 г. по к. адм. н. д. № 18 / 2023 г. на Административен съд – Русе магистратите поясняват, че разпоредбата на чл. 449а от ЗВМД, въз основа на която е наказан касаторът, обявява за наказуемо отглеждането на селскостопански животни в нерегистриран по реда на чл. 137 от ЗВМД животновъден обект. Субект на това административното нарушение може да бъде всяко лице, което отглежда селскостопански животни в нерегистриран животновъден обект. Дали тези животни са негови или не е без значение. Без правно значение за конкретното нарушение е и обстоятелството, че за тези животни грижи полагат и други лица освен касационния жалбоподател. На оплакванията на касатора за тенденциозност и целенасоченост на извършената проверка, съдът отговаря, че субективните възприятия на касатора по този въпрос, както и междуличностните отношения с подателя на сигнала до полицията, не са обстоятелства, които могат да опровергаят обективните съставомерни факти, респективно да разколебаят безспорната установеност на процесното административно нарушение.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.