Назад
20.01.2019 г.

Спестяването на разходи може да представлява неоснователно обогатяване

Състав на ВКС посочва, че неоснователно обогатяване се реализира не само в случаите, когато имуществото на едно лице е увеличено без основание за сметка на обедняването на друго лице, като увеличаването и обедняването произтичат от един или няколко общи факти, но и в случаите когато едно лице неоснователно си спестява за сметка на друго разходи, които са били необходими и е трябвало да бъдат извършени. Затова в случаите, когато едно лице ползва чужд имот, без да има правно основание за това ползване, то лишава собственика от възможността да ползва имота си, било лично, било чрез трето лице като извлича доходи от него. В Решение № 24 от 01.06.2016 г. по гр. д. № 2968/2015 г. се приема, че когато се касае до имот, който има стопанско предназначение и е собственост на правен субект, който има качеството на търговец, собственикът би могъл да реализира доходи от него като го използва в търговската си дейност или го предоставя на трети лица, за осъществяване на извършване от тях търговска дейност. Осъществяваното от третото лице ползване на имота без основание е пречка собственикът да реализира доходи от посочените дейности. Същевременно, ако третото лице ползваше вещта на правно основание, то щеше да дължи на собственика съответното обезщетение за това ползване, в зависимост от характера на основанието. При ползване без основание третото лице си спестява разходите за това обезщетение, което води до обогатяване. Това е така, тъй като за такова се разбират не само реализирани добиви и доходи, но и спестяване на разходи, които иначе биха довели до намаляване на имуществото на третото лице.

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.