Назад
21.06.2019 г.

Търговска марка

1. Марката представлява знак, който може да бъде представен графично и чиято основна функция е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.
Марките могат да бъдат търговски марки, марки за услуги, колективни и сертификатни марки.

2.Търговската марка и марката за услуги се използват за означаване на стоки или услуги, произвеждани или предлагани на пазара от притежателя на марката. Търговските марки и марките за услуги могат да бъдат притежание на две или повече лица, като разпореждането с тях се осъществява със съгласието на всички притежатели.

3.Правото върху марка се придобива чрез регистрацията й, считано от датата на подаване на заявката. Правото върху марка е изключително право, което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие.
Регистрацията действа за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката, и може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет години срещу заплащане на такса.     

3.1 В случаите , в които притежателите на заявена и/или регистрирана търговска марка установи , че трето лице ползва търговската марка без негово позволение като предлага стоки и/или услуги , извършва внос/износ , търгува, представя, промотира или по друг начин се ползва от марката може да изпратите официално писмо до евентуалния нарушител ,с което да го информирате за предполагаемото нарушение, което установявате като се легитимирате като лице собственик или заявител на запазена търговска марка. 

3.2 Ако смятате ,че нарушението по отношение на правата ви върху запазена търговска марка е умишлено и знаете къде и по какъв начин се извършват нарушения по отношение на правата ви, имате възможност да подадете сигнал на основание , на който да се извърши внезапна проверка на евентуалния нарушител/физическо или юридическо лице/  като му бъде извършен обиск и конфискация от компетентните органи. 

3.3 Трябва да се отчете факта , че при неправилно,непълно или неточно подаден сигнал е възможно това действие да послужи като бумеранг , което да доведе до допълнителни разходи  включително да бъдете осъден да платите разноски и пропуснати ползи на лицето , което според вас е било евентуален нарушител.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.