Назад
17.06.2019 г.

Трудов договор се прекратява само на законоустановени основания

  Право на работодателя е да променя изискванията за заемане на определена длъжност, като преценката му е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол, освен ако тази промяна не нарушава императивна правна норма, не установява дискриминационен подход и не представлява злоупотреба с право. Работодателят не може да ограничава избора на служителя си да работи при конкурент след прекратяване на трудовия договор.

Работникът или служителят отправя писмено предизвестие до работодателя и по отправеното писмено предизвестие работодателят не може да изразява съгласие или несъгласие. Трудовият договор се прекратява по силата на закона, с изтичане на срока на предизвестието освен, ако той или работодателят пожелаят да го прекратят и преди да изтече този срок.

Неправилно е работодателите да посочват основания за уволнение извън предвидените в Кодекса на труда, както и да прикриват едно основание за прекратяване чрез използване на друго. Съществува и възможност служителят да прекрати правоотношението с комбинирано изявление до работодателя – да предложи прекратяване на договора по взаимно съгласие и ако то не е прието, да отправи едновременно с това предизвестие за прекратяване. 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.